Επιχειρήσεις

Noval Property: Ξεκινά 29 Μαΐου η Δημόσια Προσφορά για την ΑΜΚ


Το ενημερωτικό δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε η Noval Property η οποία ξεκινά 29 Μαΐου και λήγει στις 31 Μαΐου και αφορά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 43.470.062,50 ευρώ, με την έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Όπως σημειώνει στην στις 5 Ιουνίου θα τεθούν σε διαπραγμάτευση οι μετοχές της Noval Property.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Noval Property:

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “NOVAL PROPERTY” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι από την 22.05.2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 22.05.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το “Ενημερωτικό Δελτίο”), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η “Δημόσια Προσφορά”) έως 17.388.025 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης (οι “Νέες Μετοχές”), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €43.470.062,50, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης (η “Αύξηση”), και την εισαγωγή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς (η “Εισαγωγή”) του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι “Μετοχές”), προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “Χ.Α.”), δυνάμει της από 17.05.2024 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου (το “Δ.Σ.”) της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση της παρασχεθείσας, με την από την 04.09.2023 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξουσιοδότησης προς αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα προσαρμοσθεί περαιτέρω, βάσει της μετατροπής σε κοινές, ονομαστικές άυλες μετά ψήφου Μετοχές της Εταιρείας, των κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών (η “Μετατροπή”) που εκδόθηκαν δυνάμει του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δάνειου (το “ΜΟΔ”), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, το πρόγραμμα του οποίου η Εταιρεία υπέγραψε στις 05.10.2023 δυνάμει της από 04.09.2023 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μέτοχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 06.09.2023 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου, κατά την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι την 22.05.2024 (η “Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου”), ανέρχεται σε €10,050 εκατ. και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (η “EBRD”). Η Μετατροπή θα πραγματοποιηθεί κατά την ίδια ημερομηνία με την πιστοποίηση καταβολής από το Δ.Σ. της Εταιρείας του ποσού της Αύξησης με αμέσως επόμενη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, με την έκδοση 1.576.769 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστη (οι “Εκ Μετατροπής Μετοχές”), σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την EBRD και δεν αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις