Ασφαλιστική Αγορά

Νέο μπλόκο ΤτΕ σε Euroins για την εξαγορά της ασφαλιστικής Credit Agricole


Άκαρπη αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η προσπάθεια της Euroins να εξαγοράσει την ασφαλιστική της Credit Agricole. H ΤτΕ ήταν αρνητική όπως αποτυπώνεται με το δημοσιευθέν αιτιολογικό της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Οι λόγοι;

-Το επιχειρηματικό υπόδειγμα και η στρατηγική ανάπτυξης του Υποψήφιου Αγοραστή, του Ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον εξωτερικό δανεισμό ως και σε ενδοομιλικές μεταξύ των εταιρειών του εν λόγω Ομίλου συναλλαγές. "Η στρατηγική αυτή, αντί να στραφεί στη διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων, με την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων των τελευταίων ετών της μεγαλύτερης επένδυσης του Υποψήφιου Αγοραστή, δηλαδή της θυγατρικής του ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών στην Ρουμανία με την επωνυμία "Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A.", εστράφη κατά μη συνετή, κατά την κρίση μας, επιλογή διακυβέρνησης στην εισαγωγή του Υποψήφιου Αγοραστή σε νέες, μη ώριμες και θεσμικά μη ισοδύναμες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλιστικές αγορές, γεγονός που συνεπάγεται την μη ικανοποίηση του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων 12.3 και 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017", αναφέρει η απόφαση της ΕΠΑΘ.

-Επιπλέον, αναφέρεται ότι  ο συνολικός δανεισμός του Υποψήφιου Αγοραστή, του Ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικής χρηματοοικονομικής πίεσης για την εξυπηρέτηση των ληφθέντων δανείων, οι οποίες εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τον Υποψήφιο Αγοραστή αλλά και τους μετόχους του για την παροχή μακροχρόνιας στήριξης στην υπό εξαγορά Εταιρεία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ασφαλίσεων ζωής που η τελευταία έχει αναλάβει. Επομένως και εξ αυτού του λόγου, δεν ικανοποιείται επίσης το κριτήριο της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 12.3, 12.9 και 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01), στις οποίες ωσαύτως παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017.

-Το αιτιολογικό της απόρριψης αναφέρει επίσης ότι η ανεπιφύλακτη παροχή εγγύησης μεγάλου ποσού του Υποψήφιου Αγοραστή προς τον βασικό του μέτοχο, "Eurohold Bulgaria AD", για τα ομόλογα εκδόσεως του τελευταίου, το ποσό των οποίων χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Υποψήφιου Αγοραστή, άγουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 2015/35, τον Υποψήφιο Αγοραστή σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Και για τον λόγο αυτόν, δεν ικανοποιείται το κριτήριο της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του νόμου 4364/2016, λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων12.3, 12.9 και 13.7 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of theEuropean Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) στις οποίες ως ανωτέρω παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017. 

-Τέλος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία στις δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, δηλαδή των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά Εταιρείας, πράγμα το οποίο συμπεραίνεται και από το πρόγραμμα δραστηριότητας που υπέβαλε για την τελευταία στην Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο σε συνδυασμό με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της Εταιρείας, δεν παρίσταται ρεαλιστικό και ως εκ τούτου δεν διασφαλίζει το μέλλον και την υγιή προοπτική της Εταιρείας. Και πάλι, επιπλέον και εξ αυτού του λόγου δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, σε συνδυασμό με την παράγραφο 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) κατά παραπομπή από το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση: Απόρριψη αιτήματος για την απόκτηση ειδικής συμμετοχής της
εταιρείας «EUROINS INSURANCE GROUP AD» στην ασφαλιστική
επιχείρηση «CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4364/2016

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα