Επιχειρήσεις

Νέα μέλη στο ΔΣ της Creta Farms


Ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Creta Farm, στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέθυμνο.

Οι μέτοχοι, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και ενεχυρούχοι δανειστές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και παραστάθηκαν άπαντες δι’ αντιπροσώπου, ήταν συνολικά 8 εκπροσωπούντες συνολικά 26.709.115 μετοχές επί συνόλου 31.543.600 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 84,67 % του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 85,10 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ 1 του Ν.4548/18. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.1 του Νόμου 4548/18 η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε στις 14 Ιανουαρίου την ακόλουθη απόφαση επί του θέματος ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης υπήρχε η νόμιμη και καταστατική απαρτία, και, κατά συνέπεια, εγκύρως μπορούσε να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση στη λήψη αποφάσεων επ’ αυτού.

Με πλειοψηφία 26.333.310 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 375.805 /αποχή:0] αποφασίστηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους:

  • Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη,
  • Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, Ανεξάρτητο Μέλος και
  • Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μέλος

H θητεία του ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.