Επιχειρήσεις

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η ΕΥΔΑΠ


Εξελέγη στη Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, με ισχύ από την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας της EΥΔΑΠ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, αποφάσισε το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της EΥΔΑΠ, με την ακόλουθη σύνθεση:

  • Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Αναστάσιος Τόσιος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Αικατερίνη Μπερίτση, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
  • Άγγελος Αμδίτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Αλέξανδρος Νασούφης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ με δύο μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά έχουν αρμοδίως εκλεγεί από την Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ (11 Ιουνίου 2018) με θητεία έως την 11η Ιουνίου 2023, με δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ ως μη εκτελεστικά μέλη, καθώς και με τον Αλέξανδρο Πουλιάση, ως μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 παρ. 4 του ν.4389/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην νέα θητεία του, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ιστορία της εταιρείας αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η ΕΕΣΥΠ θέλει επίσης να ευχαριστήσει την προηγούμενη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για το έργο της.

Η ΕΥΔΑΠ, όπως και ο προπομπός της, η Ελληνική Εταιρεία Υδάτων, έχει στο ιστορικό από την ίδρυσή της ένα πλούσιο έργο, όπως η κάλυψη, μεταπολεμικά, των υδροδοτικών αναγκών του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού της Αθήνας, τα μεγάλα έργα της Υλίκης, Μόρνου – Ευήνου, τα υδραγωγεία και τις μονάδες επεξεργασίας νερού, αλλά και τη δημιουργία ένος αποχετευτικού δικτύου που επεκτείνεται σε 8.000 χλμ περίπου αγωγών. Σήμερα η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει σε πολλά μέτωπα αναφορικά με την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια υδροδότησης και επεξεργασίας λυμάτων στο Λεκανοπέδιο.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις και νέους στρατηγικούς στόχους, όπως αυτοί προκύπτουν από ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Στα επόμενα χρόνια, η Εταιρεία θα πρέπει να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με σκοπό την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και δικτύων της, τη μείωση των απωλειών νερού και την επέκταση των υποδομών αποχέτευσης εκτός λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική. Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η επικείμενη ανανέωση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ.

Επιπρόσθετα, η ψηφιακή στρατηγική αποτελεί και αυτή βασικό πυλώνα της νέας εποχής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ που θα αξιοποιεί τις τεχνολογικές ευκαιρίες στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έξυπνοι μετρητές (Smart metering), συστήματα διαχείρισης πολλών δεδομένων (Big Data), συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM), εξελιγμένα εργαλεία διοικητικών αναφορών (Reporting Tools), εφαρμογές κινητών με ηλεκτρονικές υπηρεσίες (mobile applications), συστήματα προληπτικής συντήρησης, είναι ενδεικτικά παραδείγματα της ψηφιακής στρατηγικής. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει την αλληλεπίδραση με τα οικοσυστήματα των πανεπιστημίων ώστε να αποκτήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους νέους επιστήμονες.

Τέλος, βασικό ζητούμενο για τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού της, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της διασφάλισης του φυσικού πόρου του νερού.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που έχει σωρεύσει η Εταιρεία, το ισχυρό της εταιρικό αποτύπωμα, το εξειδικευμένο της προσωπικό και η υγιής κεφαλαιακή της διάρθρωση αποτελούν εχέγγυο ότι μπορεί και είναι σε θέση να εκπληρώσει επιτυχώς τους στρατηγικούς της στόχους και να αποτελέσει παράδειγμα μίας σύγχρονης εταιρείας κοινής ωφέλειας της νέας εποχής», καταλήγει η ανακοίνωση.