Τράπεζες

Morgan Stanley: Θετικό το σχέδιο της ΤτΕ για τα NPEs των τραπεζών


Θετικά βλέπει το σχέδιο της ΤτΕ για τη ρύθμιση των "κόκκινων" δανείων η Morgan Stanley, ωστόσο θέτει πέντε αναπάντητα ερωτήματα. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχέδιο,προβλέπεται η μεταβίβαση σημαντικού μέρους των NPEs μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένο στους ισολογισμούς τους σε μία Εταιρία Ειδικού Σκοπού. Τα δάνεια θα μεταβιβαστούν στην αξία ισολογισμού (μετά από προβλέψεις), ενώ το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβασθεί θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των εν λόγω δανείων να προσεγγίσουν τιμές αγοράς.
Για την κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού θα προχωρήσει σε έκδοση τιτλοποίησης όπου θα εκδοθούν τρεις τάξεις τίτλων.
H κατώτερη τάξη τίτλων (equity) θα καλυφθεί από τις τράπεζες (με συμμετοχή έκαστης που δεν θα υπερβαίνει το 20%) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την Morgan Stanley, στο παράδειγμα της Τράπεζας της Ελλάδος, 40 δισ. ευρώ NPEs μεταφέρονται από τις ελληνικές τράπεζες στο SPV μαζί με 7,4 δισ. DTC. 
Τα NPEs μεταφέρονται στη λογιστική αξία, την οποία η Morgan Stanley υπολογίζει σε 16,7 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ και στη συνέχεια τιτλοποιούνται.
Τα DTCs αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο του οχήματος.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η κάλυψη NPEs στις ελληνικές τράπεζες είναι 49,0%, επομένως η λογιστική αξία είναι 51,0% ή 43,9 δισ. ευρώ. 
Η αξία των NPEs μετά τη μεταφορά είναι 36,5 δισ. ευρώ, δηλαδή η λογιστική αξία μείον τα ίδια κεφάλαια ύψους 7,4 δισ. 
Έτσι, η αποτίμηση είναι το 42,4% της ακαθάριστης αξίας των NPEs. 
Το έλλειμμα μεταξύ της λογιστικής αξίας και της αγοραίας αξίας είναι 8,6% (51,0% μείον 42,4%).
Το κεφάλαιο ύψους 7,4 δισ. ευρώ αποτελεί ένα "μαξιλάρι" απορρόφησης ζημιών για τους κατόχους senior ομολόγων. 
Αυτό σημαίνει ότι εάν η πραγματοποιηθείσα αξία των NPEs είναι χαμηλότερη από τη λογιστική αξία των NPEs στο επίπεδο του SPV, το μετοχικό κεφάλαιο απορροφά τις ζημίες και καλύπτει έτσι τα senior ομόλογα. 

Τα ερωτήματα

1. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της ΤτΕ, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αγοραστική αξία για τα NPEs που θα μεταφερθούν στο SPV είναι στα 42,4 σεντς/ δολάριο. 
Eίναι σωστή αυτή η τιμή;
2. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της ΤτΕ, o δείκτης NPE μετά τη μεταφορά διαμορφώνεται στο 32,9% με κάλυψη 41,0%. 
Είναι ικανό αυτό το ποσοστό για τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης;
3. Η ΤτΕ αναμένει ότι η συμμετοχή του DTC στα εποπτικά κεφάλαια θα μειωθεί στο 30% από 57% σήμερα. 
Αυτό βοηθά τις τράπεζες να προχωρήσουν σε πιο επιθετική εκκαθάριση των NPEs;
4. Σύμφωνα με το παράδειγμα της η ΤτΕ εκτιμά ότι ο δείκτης CET1 μειώνεται κατά 3% σε μέσο όρο. 
Πώς θα καλυφθεί αυτό το κεφάλαιο αν υπάρχει έλλειμμα έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων;
5. Θα εγκριθεί η πρόταση από τον SSM;

 

Διαβάστε επίσης