Επιχειρήσεις

Μηδένισε η Alpha Bank στα ιχθυοτροφεία Σελόντα


Ανακοίνωση σχετικά με το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, έβγαλαν τα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.

Συγκεκριμένα, γνωστοποιούν πως στις 27.11.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 21,97% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, λόγω πώλησης και μεταβίβασης 53.941.437 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, οι οποίες αντιπροσώπευαν κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης ποσοστό 21,97 % επί του συνόλου.