Επιχειρήσεις

Μείωση εσόδων για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ


Διολίσθησε κατά 3,7%, σε σχέση με το 2017, το σύνολο του κύκλου εργασιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το τρέχον έτος, όντας στα 122,2 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνουν οι δημοσιοποιημένες λογιστικές καταστάσεις, ο κύριος όγκος των εισπράξεων της εταιρείας προέρχεται από την παροχή μεταφορικού έργου και ως εκ τούτου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε έσοδα:

  • 33,2 εκατ. ευρώ από την μεταφορά επιβατών
  • 15,6 εκατ. ευρώ (+24,67%) από την μεταφορά επιβατών μέσω Προαστιακού
  • 13,4 εκατ. ευρώ από μεταφορά εμπορευμάτων
  • 1,5 εκατ. ευρώ από μεταφορές με λεωφορεία και
  • 50 εκατ. ευρώ από Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

Η μείωση των συνολικών εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι την περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017 περιλαμβάνεται έσοδο από μετακύλιση κόστους ιδιοπαραγωγής, ύψους 5,7 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν από 119,6 εκατ. ευρώ το 2017 σε 119,7 εκατ. ευρώ το 2018 , με την αύξηση των συνολικών εξόδων να οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κόστος μισθοδοσίας (αύξηση κατά 10,54%),στα τέλη χρήσης δικτύου (αύξηση κατά 8,64%) καθώς και στην ηλεκτρική ενέργεια έλξης (αύξηση κατά 13,12%) για το 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων ανήλθαν σε ζημία της τάξης των 3 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 1,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Κλείνοντας, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εμφάνισε καθαρές ζημιές 6,9 εκατ. ευρώ από 2,2 εκατ. ευρώ το 2017.