Χρηστικά

Με point system στο εξής οι επιστροφές φόρου!


Για ποιους φορολογούμενους επιταχύνει η ΑΑΔΕ τις επιστροφές και ποιοί θα περιμένουν, με βάση τα νέα κριτήρια

Σύστημα «μορίων» καθιερώνει η ΑΑΔΕ για τις επιστροφές φόρων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να μειώσει τον όγκο των εκκρεμοτήτων και να επιταχύνει την επιστροφή.

Με το νέο σύστημα θα βαθμολογούνται τα αιτήματα επιστροφών και θα επιταχύνονται οι παλαιότερες και εκείνες που είναι μεγάλου ύψους, ενώ λιγότερους πόντους θα παίρνουν τα πρόσφατα αιτήματα επιστροφών.

Το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών φόρου ανέρχεται σε 752,84 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και αφορούν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, είτε έχει εκδοθεί Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) είτε όχι.

Δεν περιλαμβάνονται στα ποσά αυτά, τα αιτήματα για επιστροφές φόρων από τα τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Με τον συνυπολογισμό και των υποχρεώσεων των Τελωνείων, το ποσό των εκκρεμοτήτων υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Τι αλλάζει με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε., για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της από επιστροφές φόρων και για την διευκόλυνση των διαδικασιών, την καλύτερη παρακολούθηση της χρονολογικής ωρίμανσης και για την ενιαία αντιμετώπιση διαχείρισης αυτών από όλες τις Δ.Ο.Υ. τίθεται διαδικασία διεκπεραίωσης των επιστροφών με βάση:
α) τη χρονολογική ωρίμανση 
β) το ύψος των επιστραφέντων ποσών.

Η ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών λογίζεται για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων, η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων, η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ. Προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμανσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών.

Για να γίνει η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και διαιρείται το πλήθος τους δια 3, ώστε να προκύψουν οι 3 κάτωθι κατηγορίες:

Ύφος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α')

  • Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά
  • Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά
  • Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση την χρονολογική τους ωρίμανση στις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες:

Ηλικία αιτήματος (Βαθμίδες) (Κριτήριο Β')

  • Βαθμίδα 1: Άνω των 180 ημερών
  • Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών
  • Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών
  • Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

H σειρά προτεραιοποίησης των αιτημάτων επιστροφής διαμορφώνεται από το συνδυασμό των παραπάνω δυο κριτηρίων ως ακολούθως:

epistrofes_forou

Η ηλικία του αιτήματος επιστροφής, για τις περιπτώσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Φ.Π.Α., μετράται από την έναρξή της, ήτοι την Ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΕΝΠ και την Ημερομηνία αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. αντίστοιχα. Για τα Α.Φ.ΕΚ. που δεν συνδέονται με αίτηση επιστροφής, η ηλικία του αιτήματος μετράται από την ημερομηνία έκδοσης Α.Φ.ΕΚ.

Παράδειγμα

Η ΑΑΔΕ παραθέτει και παράδειγμα με δώδεκα επιστροφές φόρου, οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν με βάση τα παραπάνω τεθέντα κριτήρια. Στον πίνακα που ακολουθεί οι επιστροφές κατατάσσονται ανάλογα με το ύψος των προς επιστροφή ποσών (Στήλη 6) σε φθίνουσα κλίμακα έντασης από 1 έως 3 από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ποσά. (Κριτήριο Α').

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Κριτήριο Β', οπότε και οι επιστροφές κατατάσσονται με βάση τη χρονολογική τους ωρίμανση (Στήλη 7), αφού πρώτα υπολογιστούν οι ημέρες που έχουν παρέλθει από το αίτημα του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση (Στήλη 4) σε φθίνουσα κλίμακα έντασης από 1 έως 4 με το 1 να υποδηλώνει αυξημένη αναγκαιότητα εξόφλησης των τίτλων λόγω μεσολάβησης διαστήματος άνω των 180 ημερών από την ημερομηνία αιτήματος. Η τελική προτεραιοποίηση (Στήλη 8) προκύπτει από το συνδυασμό των στηλών (6) και (7).

epistrof

 

Διαβάστε επίσης