Χρηστικά

Όλο το σχέδιο και αναλυτικά παραδείγματα για την «οχύρωση» της α΄κατοικίας


Πώς θα γίνεται το «κούρεμα» του δανείου, πως θα επιδοτείται η δόση και πότε θα αυξάνεται η διάρκεια αποπληρωμής με το σχέδιο που συμφώνησαν Κυβέρνηση και τράπεζες

Κούρεμα δανείου, επιδότηση δόσης, επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου και χαμηλό επιτόκιο οχυρώνεται έναντι των πλειστηριασμών η πρώτη κατοικία των οικονομικά αδύναμων νοικοκυριών.

Κυβέρνηση και τράπεζες συμφώνησαν χθες το βράδυ στο πλαίσιο που θα αντικαταστήσει τον ν. Κατσέλη από την 1η Μαρτίου, το οποίο θα είναι ένα μόνιμο πλαίσιο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διεύρυνση της προστασίας του νέου πλαισίου και στους επαγγελματίες, οι οποίοι έλαβαν επαγγελματικά δάνεια, με εγγύηση την πρώτη κατοικία τους.

Το σχέδιο θα υποβληθεί σήμερα στον SSM και στην ΕΚΤ προκειμένου να εγκριθεί και εφόσον λάβει το πράσινο φώς θα νομοθετηθεί για να ισχύσει από την 1η Μαρτίου δεδομένου ότι η ισχύς του ν. Κατσέλη λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.

Με τη συμφωνία επιτυγχάνεται η προστασία των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών από ενδεχόμενους πλειστηριασμούς, ενώ ταυτόχρονα ωφελούνται και οι τράπεζες αφού «πρασινίζουν» χιλιάδες δάνεια, ενώ θα εξασφαλίσουν και επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όλα τα κριτήρια

Αναλυτικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου προστασάις της πρώτης κατοικίας είναι τα ακόλουθα:

 • ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Η αντικειμενική αξία της κατοικίας πρέπει να είναι έως 250.000 ευρώ.
 • ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: Το ύψος του δανείου να είναι μέχρι 130.000 ευρώ. Πρόκειται για το εναπομείναν ποσό του δανείου και όχι το αρχικό δάνειο. Δηλαδή αν το αρχικό ποσό του δανείου ήταν 200.000 ευρώ και έχουν αποπληρωθεί ποσό ύψους 75.000 ευρώ, το κριτήριο για την ένταξη ή όχι στο νέο πλαίσιο προστασίας είναι οι 125.000 ευρώ που απομένουν προς εξόφληση. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο δανειολήπτης θα εντάσσεται στη ρύθμιση. Αν όμως από  το αρχικό δάνειο των 200.000 ευρώ, έχουν αποπληρωθεί οι 60.000 ευρώ, το υπόλοιπο ποσό που απομένει είναι 140.000 ευρώ και άρα μένει έξω από τη ρύθμιση. Παράδειγμα 2: Δανειολήπτης έχει λάβει δάνειο 300.000 ευρώ, έχει αποπληρώσει 180.000 ευρώ και το υπόλοιπο που απομένει είναι 120.000 ευρώ. Ο δανειολήπτης πληροί το κριτήριο και μπαίνει στη ρύθμιση εάν έχει και τις άλλες προϋποθέσεις.
 • ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΑ: Εκτός από το στεγαστικό δάνειο, στη ρύθμιση εντάσσονται και τυχόν άλλα δάνεια που βαρύνουν τον δανειολήπτη, όπως καταναλωτικά ή επαγγελματικά. Το όριο του δανείου (οι 130.000 ευρώ) θα προκύπτουν από το άθροισμα όλων των δανείων του υπόχρεου.
 • ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ: Υπό προϋποθέσεις, θα εφαρμόζεται συγκεκριμένα στην περίπτωση που το υπόλοιπο ποσό του δανείου, υπερβαίνει το 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας και το επιπλέον ποσό θα διαγράφεται. Παράδειγμα: Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου είναι 130.000 ευρώ και η αξία της κατοικίας είναι 100.000 ευρώ. Επειδή το δάνειο υπερβαίνει το 120% της αξίας του ακινήτου, θα κουρευτεί μέχρι το 120% δηλαδή κατά 10.000 ευρώ. Παράδειγμα 2: Αν το ποσό του δανείου είναι 120.000 ευρώ και η αξία της κατοικίας είναι 80.000 ευρώ, το «κούρεμα» θα ανέλθει σε 24.000 ευρώ. Δηλαδή, 80.000 ευρώ η αξία της κατοικίας, Χ 120% = 96.000 ευρώ. Από  το ανεξόφλητο ποσό του δανείου ύψους 120.000 ευρώ, αφαιρείται το ποσό των 96.000 ευρώ, οπότε προκύπτει (και διαγράφεται) το ποσό των 24.000 ευρώ.
 • ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Τα ετήσια εισοδήματα του νοικοκυριού προκειμένου να μπει στη ρύθμιση θα οριστούν σε 12.500 ευρώ για τον άγαμο, σε 21.000 ευρώ για το ζευγάρι και επιπλέον 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Δηλαδή οικογένεια με ένα παιδί το εισοδηματικό όριο θα είναι 26.000 ευρώ, με δύο παιδιά σε 31.000 ευρώ, με τρία παιδιά σε 36.000 ευρώ, και με τέσσερα παιδιά σε 41.000 ευρώ.
 • ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ο δανειολήπτης για να μπει στη νέα ρύθμιση, δεν θα πρέπει να έχει άλλο ακίνητη στην κατοχή του, πλην της πρώτης κατοικίας την οποία απέκτησε με δάνειο.
 • ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: Στη ρύθμιση εντάσσονται και τα δάνεια που έχουν λάβει επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν βάλει υποθήκη την πρώτη κατοικία τους. Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα των φορέων, καθώς πολλοί επαγγελματίες έχουν πάρει δάνεια με ενέχυρο την πρώτη κατοικία τους και μέχρι τώρα  είναι απροστάτευτοι. Για να ενταχθούν όμως, θα πρέπει να πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Το  επιτόκιο που θα βαρύνει το εναπομείναν τμήμα του δανείου θα είναι χαμηλό, με προστασία έναντι πιθανών ανατροπών στη χρηματαγορά. Πληροπφορίες αναφέρουν ότι θα μπεί ανώτατο όριο 3,.5%.
 • ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ: Οι δόσεις για την αποπληρωμή των δανείων θα είναι συνάρτηση του ύψους του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης. Δηλαδή θα προσδιορίζεται με κριτήρια ποιο είναι το ύψος της δόσης που αντέχει ο δανειολήπτης.
 • ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ: το νέο υπόλοιπο του δανείου θα διακανονίζεται σε αποπληρωμή με δόσεις οι οποίες θα εκτείνονται μέχρι και σε 25 χρόνια, ανεξάρτητα από την αρχική διάρκεια και τη λήξη του δανείου.
 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Τα νοικοκυριά τα οποία μετά την επιμήκυνση και το «κούρεμα» κριθεί ότι δεν μπορούν να αποπληρώνουν το ύψος των δόσεων, θα επιδοτούνται. Το ύψος της επιδότησης θα είναι μέχρι το 1/3 της μηνιαίας δόσης και θα αποδίδεται απευθείας στην τράπεζα, εφόσον βέβαια ο δανειολήπτης καταβάλλει τα υπόλοιπα 2/3. Αν η δόση είναι 600 ευρώ, ο δανειολήπτης θα καταβάλλει τα 400 ευρώ, και το δημόσιο τα 200 ευρώ.
Διαβάστε επίσης