Χρηστικά

Μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή, χρέη και λαθρεμπόριο στους στόχους της ΑΑΔΕ


Το Σin παρουσιάζει ολόκληρο το το επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ για το 2018 που καταγράφει τους στόχους αλλά και τις μεθόδους ελέγχων

Μαύρο χρήμα, προερχόμενο από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η… συνήθης φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, βρίσκεται μέσα στο ελεγκτικό πλάνο της ΑΑΔΕ για το 2018, το οποίο παρουσιάζει σε όλες του τις λεπτομέρειες το Σin.

Η ΑΑΔΕ προγραμμάτισε για το 2018 πλήθος φορολογικών ελέγχων που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα ενταθούν και οι πιέσεις προς τους οφειλέτες του δημοσίου, μέσα από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως εξηγεί η Α.Α.Δ.Ε. αφού προέβη σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας του 2017, προκειμένου να εντοπίσει προβλήματα και αδυναμίες που χρήζουν αντιμετώπισης αλλά και να διακρίνει δυνατότητες και ευκαιρίες προς αξιοποίηση, αναθεώρησε τους ελεγκτικούς στόχους και τις μεθόδους, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι και όποιες αποτρεπτικές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω, η Α.Α.Δ.Ε. προγραμματίζει ένα πλήθος δραστηριοτήτων και έργων ανά άξονα πολιτικής, με βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, η υλοποίηση των οποίων εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής του. Ακολούθως παρατίθενται τα σημαντικότερα έργα ή προγράμματα έργων, τα οποία, μαζί με άλλα που θα προσδιοριστούν στα επόμενα δύο χρόνια, θα ηγηθούν του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος της Α.Α.Δ.Ε. για την τριετία 2018-2020, το οποίο αποσκοπεί τόσο στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της όσο και στη βελτίωση των διαδικασιών, με γνώμονα πάντοτε την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης

- Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ.

- Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%.

- Διενέργεια τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ.

- Υλοποίηση Εφαρμογής Υποβολής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, του Ν.4389/2016.

- Υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν.4446/2016.

Βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

- Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων Φορολογικής Διοίκησης 36,259 δισ. € και Τελωνειακής Διοίκησης 13,090 δισ. €. 

- Επιστροφές φόρων μέσω κρατικού προϋπολογισμού 3,648 δισ. €. 

- Εισπράξεις 2,8 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης και εισπραξιμότητα 24% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης .

- Εισπράξεις έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης τουλάχιστον 30 εκ. €. 

- Συνολικό ποσό εισπράξεων της Ε.Μ.ΕΙΣ. 645 εκ. € από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις. 

- Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής Κατασχετηρίου εις χείρας Τρίτων.

Εντοπισμός & έλεγχος φαινομένων φοροδιαφυγής

- Διενέργεια 24.750 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

- Βεβαίωση τουλάχιστον 3,25 δισ. € από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

- Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί "φρέσκων" υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων.

- Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% αυτών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

- Διενέργεια από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών και τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Εντοπισμός & έλεγχος φαινομένων λαθρεμπορίου

- Διενέργεια τουλάχιστον 55.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 17.500 ελέγχων δίωξης από τις Κ.Ο.Ε. με διαπίστωση τουλάχιστον 5.500 και 1.750 παραβάσεων αντίστοιχα.

- Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

- Διενέργεια τουλάχιστον 135 ελέγχων από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με ποσοστό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 6.500 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων με διαπίστωση τουλάχιστον 975 παραβάσεων.

- Εντοπισμός παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 10% στο σύνολο των τελωνειακών ελέγχων στον τελωνισμό, κατά τη διαδικασία του φυσικού ελέγχου.

- Κατάσχεση τουλάχιστον 350.000.000 τεμαχίων τσιγάρων, 240.000 λίτρων αλκοολούχων προϊόντων και 100.000 λίτρων υγρών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.

- Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων.

- Μηχανογραφική υλοποίηση των διαδικασιών διακίνησης παρακολούθησης και επιβολής Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 (καφές - ηλεκτρονικό τσιγάρο).

Εκσυγχρονισμός των μεθόδων & μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού

- Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου έτους 2018 και έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Yλοποίηση συστήματος ανταλλαγής αναφορών ανά χώρα (CbC Reporting/DAC4) και επικαιροποίηση συστημάτων αυτόματης ανταλλαγής οικονομικών πληροφοριών (DAC2, CRS, FATCA Reporting System, DAC4, CbC).  Διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου με το Γ.Ε.ΜΗ., για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και διαγραφή αυτών.  Επέκταση του υφιστάμενου Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. σε δανειακές συναλλαγές.

Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

- Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στο 5% των εξαγωγών και στο 15% των εισαγωγών.

- Έκδοση 15 νέων αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) και 7 νέων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.

- Επανεξέταση αδειών Α.Ε.Ο. σε ποσοστό 70%, αδειών κοινοτικής διαμετακόμισης/συν. εγγύησης σε ποσοστό 70%, αδειών προσωρινής εναπόθεσης σε ποσοστό 70% και αδειών τελωνειακής αποταμίευσης σε ποσοστό 60%.

- Ενημέρωση τουλάχιστον 20 επιχειρήσεων και τελωνειακών αντιπροσώπων για τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και τον θεσμό των Α.Ε.Ο.

- Ολοκλήρωση της ανάπτυξης και θέση σε παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής παρακολούθησης πλοίων (IMO).

- Ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας πληρωμής των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα.

Βελτίωση της απόδοσης του Οργανισμού

- Διενέργεια 28 εσωτερικών ελέγχων (κατ΄ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε διαδικασίες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

- Διενέργεια 35 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Α.Α.Δ.Ε.

- Διενέργεια 95 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

- Διενέργεια 140 ελέγχων, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμών των ευθυνομένων, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν την 22.03.2017, καταλογισμών αυτών, καθώς και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία.

- Διενέργεια 40 επιτόπιων αιφνιδιαστικών επισκέψεων – ελέγχων, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, πρόληψης και αποκάλυψης τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων.

- Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

- Εκπαίδευση τουλάχιστον του 22% του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. 

- Κατάρτιση-Επικαιροποίηση κυλιόμενου τριετούς (2019-2021) σχεδίου δράσεων στελέχωσης της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2018

- Ανάπτυξη συστήματος για το Βαθμολόγιο και ένταξη των Π.Θ.Ε. σε αυτό μέχρι 31/03/2018.

- Παραγωγική λειτουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Παγίων της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31/10/2018.

Δράσεις διασφάλισης της προστασίας του κοινωνικού συνόλου

- Διενέργεια 650 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων, εκ των οποίων 42% σε επιχειρήσεις παραγωγής, μεταγενέστερους χρήστες και εισαγωγείς.

- Υλοποίηση προγραμμάτων εργαστηριακού ελέγχου 24.000 προϊόντων και υλικών (εκτός αυτών που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών ουσιών και των νερών του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.).

- Διεξαγωγή τουλάχιστον 24.500 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης.

- Διεξαγωγή τουλάχιστον 39.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα καυσίμων.

- Υποστήριξη τελωνειακών αρχών με την έκδοση τουλάχιστον 23.000 Δελτίων Χημικής Ανάλυσης.

- Πρόγραμμα 300 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών.

- Σύνταξη σχεδίου Επίσημου Ελέγχου αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη

- Κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων στον τομέα των ενεργειακών και χημικών προϊόντων. 

- Σύνταξη πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Ε.Φ.Ε.Τ. για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων

- Υλοποίηση συστήματος διεπαφής και αυτόματης ηλεκτρονικής επικοινωνίας Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων με την αντίστοιχη εφαρμογή του Εθνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων.

- Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό αυθεντικότητας αλκοολούχων ποτών, με χρήση χημειομετρικών και στατιστικών εργαλείων.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις