Χρηστικά

Λουκέτα από 2 έως και 30 ημέρες για φοροδιαφυγή!


Τι προβλέπει η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή για τη διαδικασία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων   

Λουκέτο 48 ωρών για μη έκδοση αποδείξεων αξίας 500 ευρώ, το οποίο μπορεί να επιμηκυνθεί στις 10 μέρες λόγω υποτροπής και σε 30 ημέρες λόγω παρεμπόδισης του ελέγχου προβλέπουν οι οδηγίες που δίνει στις ελεγκτικές υπηρεσίες, απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Οι οδηγίες δίδονται ενόψει των θερινών ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν φέτος σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας από τώρα έως και τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου, η αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων που εντοπίζονται για φοροδιαφυγή επιβάλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση είτε η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ' αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Η ίδια ποινή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που εκδοθούν κανονικά οι αποδείξεις, αλλά δεν θα διαβιβαστούν στο myDATA. Επίσης:

 • Στην περίπτωση που, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες.
 • Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.
 • Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, την οποία αφορά ο έλεγχος, μέχρι και 1 μήνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Αλλαγές στη διαδικασία των λουκέτων

Η απόφαση του κ. Πιτσιλή προβλέπει επίσης και αλλαγές στη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της αναστολής της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Η ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης εκδίδεται “Με εντολή Διοικητή" από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ..
 • Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης εκδίδει κατά την ημέρα έκδοσης της ειδικής εντολής και την κατά περίπτωση πράξη αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου.
 • Εξαιρετικά, εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας άμεσα, καθώς και σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με σχετική επισημείωση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης ή του οριζόμενου, από τον Προϊστάμενο, υπαλλήλου, επί της εκδοθείσας πράξης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση.
 • Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας οι υπάλληλοι της οποίας διενεργούν τον έλεγχο, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων.
 • Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στο κατά περίπτωση υπαίτιο πρόσωπο ή οντότητα και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ. Με την απόφαση αυτή επιδίδεται και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. H αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.
 • Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, κατά περίπτωση ή ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.
 • Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με τη σύμπραξή του ως άνω Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, κατά περίπτωση ή του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα, κατά περίπτωση, «κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων/παρεμπόδισης διενέργειας φορολογικού ελέγχου/απειλής χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε./χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε./παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, από ...(ημερομηνία - ώρα) έως (ημερομηνία -ώρα), σε εκτέλεση της υπ' αρ .... πράξης/απόφασης και ταινία με την ένδειξη στην αγγλική γλώσσα, κατά περίπτωση, "closed due to tax violations/prevention of tax audit/threat of use of violence against IAPR employee/ use of violence against IAPR employee/infringement or falsification or interference in the operation of tax electronic mechanisms, from......(date - time) until.........(date - time) in execution of No decision/act".
 • Ειδικά, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με σφράγιση της κεντρικής εισόδου ή και κάθε άλλης εισόδου, λαμβάνεται, σε συνεννόηση με την Αστυνομική αρχή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ. ή για την Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης κάθε πρόσφορο μέτρο για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας αυτής.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα