Αγορές

Lamda: Αγορά ιδίων μετοχών


Η LAMDA Development S.A. (η "Εταιρεία") σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού της Συμβουλίου (συνεδριάσεις της 16.06.2015), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Στις 27 Ιανουαρίου 2016 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 3,74 ανά μετοχή, 6.600 μετοχές, συνολικής αξίας € 24.712,79.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις