Χρηστικά

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ 2764 Β’ ), η προκήρυξη του νέου καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ως έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και η λήξη αυτής την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Η σχετική ενέργεια, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς υπαγωγή στο καθεστώς.