Χρηστικά

Ξεκινάει, αύριο, η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»


Ξεκινάει αύριο, Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.

Αυτό προβλέπεται στην υπουργική απόφαση «2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης "Νέα Βιομηχανικά Πάρκα" και στον οδηγό εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Το έργο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» αφορά την παροχή οικονομικής συνδρομής - ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για:

- Την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων βιομηχανικών πάρκων νέου τύπου.

- Την επέκταση των υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0.

- Τη μετατροπή άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε τεχνολογικά έξυπνα, περιβαλλοντικά βιώσιμα και καινοτόμα βιομηχανικά πάρκα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπεται να υποστηρίξει την προώθηση της πρωτοβουλίας του μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα αναμένεται να επιδράσει θετικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση επενδύσεων για τους παρακάτω τομείς παρεμβάσεων:

- Τις υποδομές για την ίδρυση νέου τύπου «έξυπνων» βιομηχανικών περιοχών (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απόκτησης γης με βάση τους περιορισμούς που θα εξειδικευθούν στην προκήρυξη του προγράμματος).

- Τις υποδομές για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

- Τις υποδομές ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

- Τις υποδομές ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων και ιδίως των υγρών αποβλήτων.

- Τις υποδομές για την προαγωγή της ηλεκτροκίνησης.

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα, κατόπιν αίτησής τους και σχετικής αξιολόγησης που θα ακολουθήσει, είναι φορείς διαχείρισης και ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών (όπως αυτοί ορίζονται στο σχετικό νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο). Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος είναι 100 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα καταβληθεί από τον Μηχανισμό (Ταμείο) Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility/RRF) με τη μορφή επιχορήγησης, ενώ ισόποση συμμετοχή αναμένεται να καταβληθεί από τον ιδιωτικό τομέα. Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση τη δράσης σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, από την προκήρυξή της έως την αξιολόγηση και ένταξη των επιχειρηματικών σχεδίων.

Το πρόγραμμα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων βιομηχανικών πάρκων, την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και την οργάνωση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων υπό το πρίσμα της τήρησης των προϋποθέσεων για την «πράσινη» και «ψηφιακή» μετάβαση της μεταποιητικής δραστηριότητας και του μετασχηματισμού του ρόλου των Βιομηχανικών Περιοχών.

Αναμένεται η δημιουργία - αναβάθμιση - εξυγίανση περίπου εννέα βιομηχανικών πάρκων σε όλη την ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση του Thess INTEC.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στην απασχόληση, μέσω της δημιουργίας σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων σε αυτά τα πάρκα επιχειρήσεων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU.

Η δαπάνη

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 62.998.348,36 ευρώ και θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF) με τη μορφή επιχορήγησης.

Καθόσον αφορά επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για το τμήμα Ι της δράσης θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον ισόποση συμμετοχή από τον ιδιωτικό τομέα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης κατανέμεται κατά τμήμα ως ακολούθως:

- Τμήμα Ι, 37.998.348,36 ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων επόμενης γενιάς, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αναβάθμιση των υφισταμένων και τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα.

- Τμήμα ΙΙ, 25.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων της εγχώριας αγοράς όσο και τρίτων χρηστών του δικτύου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα