Επιχειρήσεις

Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ως και για το 6,25% του ΟΤΕ


Να αγοράσει ως και 30 εκατ. ίδιες μετοχές προτίθεται η διοίκηση του ΟΤΕ, που αντιστοιχεί στο 6,25% του μετοχικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης για το έτος 2019 του εγκεκριμένου από την Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση των Μετόχων της 15/02/2018 Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, ως μέρους της εγκεκριμένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων.

Η διαδικασία αφορά τη χρονική περίοδο από 25/2/2019 έως και 10/02/2020 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή.

Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται σε €135,7 εκ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων.

Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Η εταιρεία θα αναθέσει στην Χρηματοοικονομική Εταιρεία Morgan Stanley & Co International Plc ως Κύριο Ανάδοχο, την διαχείριση κατά την κρίση της, του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι σήμερα η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Διαβάστε επίσης