Επιχειρήσεις

Κρητών Άρτος: Στο 62,64% αυξήθηκε το ποσοστό της SwitzGroup Europe Limited


Η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ εταιρεία Κρητών Άρτος, σε συνέχεια της από 8/2/2019 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρία με την επωνυμία «SwitzGroup Europe Limited»,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η «SwitzGroup Europe Limited» προέβη σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) και με ημερομηνία εκκαθάρισης την 8/2/2019, 111.200 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,09% του συνόλου των μετοχών της Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η  «SwitzGroup Europe Limited» κατέχει αμέσως και εμμέσως συνολικά 3.333.551 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,64% του συνόλου των μετοχών της Κρητών Άρτος.

Διαβάστε επίσης