Οικονομία

Κουβέλης: «Ρεαλιστικά μέτρα προώθησε η Ελλάδα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τα πλοία»


«Με σταθερό γνώμονα την προώθηση εύρωστων προτάσεων και αποτελεσματικών λύσεων που διασφαλίζουν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλίας, η Ελλάδα συνέβαλε με εποικοδομητικές προτάσεις, στην προώθηση του έργου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σε μα σειρά κρίσιμων θεμάτων». Αυτό τονίζει σε σημερινή δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης, με αφορμή την ολοκλήρωση των δεκαήμερων εργασιών του ΙΜΟ επί σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ιδίως της μείωσης των αερίων εκπομπών διοξειδίου του θείου και διοξειδίου του άνθρακα.

O κ. Κουβέλης αναφέρει επίσης ότι η χώρα μας συνέβαλε ιδίως στην προώθηση ρεαλιστικών μέτρων για τη μείωση των αερίων εκπομπών από τα πλοία, ως συνεισφορά της ναυτιλίας στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της επίτευξης των Στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων.

Σημειώνεται ότι η 74η Σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του ΙΜΟ έλαβε χώρα στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο, το χρονικό διάστημα από 13 έως 17 Μαΐου 2019 με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 150 κρατών-μελών του Οργανισμού. Σε μια σειρά θέματα η Επιτροπή έκανε δεκτές και τις ελληνικές προτάσεις.

Την εβδομάδα που προηγήθηκε της MEPC πραγματοποιήθηκε η 5η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Η προσφάτως υιοθετηθείσα (2018) αρχική Στρατηγική του ΙΜΟ, που συμπληρώνει τα υφιστάμενα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα του Οργανισμού για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, μείωση κατά 50% των εκπομπών έως το 2050, σε σύγκριση με το 2008, με την προοπτική εξάλειψής τους το συντομότερο δυνατόν μέσα στον αιώνα που διανύουμε, καθώς και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 40% μέχρι το 2030, καταβάλλοντας προσπάθειες περαιτέρω μείωσης κατά 70% έως το 2050.

Η υλοποίηση της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία και η διασφάλιση από 1.1.2020 της διαθεσιμότητας και επάρκειας παγκοσμίως συμμορφούμενων και ασφαλών καυσίμων πλοίων, αποτελούν κύριες προτεραιότητες της χώρας μας ως προς τις εργασίες της MEPC. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα των θεμάτων αυτών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας, υπέβαλε στην MEPC 74, είτε από κοινού με τα κράτη-μέλη της ΕΕ είτε αυτοτελώς, σχετικά έγγραφα εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας εκ των αποτελεσμάτων της Συνόδου, συγκρατούνται ως κύρια θέματα υψηλού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, τα οποία αντανακλούν και τις προτεραιότητες της χώρας, τα ακόλουθα: α) η υιοθέτηση σειράς οδηγιών του ΙΜΟ σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή από τα πλοία του νέου ορίου (0,50%) ως προς τη περιεκτικότητα σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων από 1.1.2020, καθώς και οδηγιών προς τις Αρχές των κρατών-μελών στo πλαίσιο ελέγχου από τις αρχές λιμένα (PSC) για την ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων μη δυνατότητας εφοδιασμού των πλοίων με συμμορφούμενου τύπου καύσιμο, β) υιοθέτηση οδηγιών του ΙΜΟ για περιπτώσεις βλάβης/δυσλειτουργίας του συστήματος καθαρισμού καυσαερίων που δύναται να χρησιμοποιεί ένα πλοίο εναλλακτικά της χρήσης καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και γ) η λήψη αποφάσεων αναφορικά με την υλοποίηση της Αρχικής Στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών GHG από τα πλοία, σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα εργασιών αυτής, όπως η ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση, εκ των προτεινόμενων βραχυπροθέσμων μέτρων εφαρμογής, εκείνων που θα αναπτυχθούν περαιτέρω και η υιοθέτηση της διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων των μέτρων αυτών στα κράτη. Τέλος υιοθετήθηκαν και οι όροι αναφοράς της 4η Μελέτης του ΙΜΟ για τις εκπομπές GHG από τη ναυτιλία.

Διαβάστε επίσης