Οικονομία

"Καμπάνες" έριξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Αποφάσεις έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 890η/18.9.2020 συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα:

  • Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ»  για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007  αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007  αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 7.000 στην εταιρία «Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007, αναφορικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007  αναφορκικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007  αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.