Χρηστικά

Ηλεκτρονικά η αμφισβήτηση των προστίμων της Εφορίας


Οι κρίσιμοι χρόνοι και η διαδικασία υποβολής προσφυγών κατά των φόρων και των προστίμων που επιβάλουν οι ελεγκτικές αρχές

Ηλεκτρονικά μπορούν στο εξής να αμφισβητούνται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα της Εφορίας, από τους φορολογούμενους, με την προσδοκία της δικαίωσης και της οριστικής διαγραφής.

Πρόκειται για τις ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης.

Με τις προσφυγές, περίπου το 30% των φορολογουμένων, γλιτώνει το σύνολο ή μέρος του φόρου και των προστίμων που έχουν καταλογιστεί.

Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές της Εφορίας, εάν αμφισβητεί το περιεχόμενό τους, υποχρεούται να προσφύγει πρώτα στη ΔΕΔ και μετά, αν δεν δικαιωθεί, να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια.

Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια είναι απαράδεκτη.

Κρίσιμη παράμετρος είναι, ότι η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή εντός 60 ημερών, για τους κατοίκους εξωτερικού. Η προσφυγή στη ΔΕΔ, μπορεί να ασκηθεί και από τους κάτωθι ενδιαφερόμενους:

  • για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,
  • για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
  • για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο,
  • για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο,
  • για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,
  • για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικαστικό συμπαραστάτη,
  • για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,
  • για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές.

Για τις όλες τις ως άνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.

Ηλεκτρονικά οι προσφυγές

Από τις 29 Νοεμβρίου 2022, είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής μέσω διαδικτύου στον ιστοτόπο της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TAXISnet, για υποθέσεις που αφορούν στα ΕΛΚΕ, το ΚΕΜΕΕΠ, το ΚΕΦΟΜΕΠ και τις ΔΟΥ Α' και Α1' Τάξεως. Μέσα στις ίδιες προθεσμίες.

Επίσης, από τις 2 Ιανουαρίου 2023, θα καταστεί υποχρεωτική η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής μέσω διαδικτύου εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικείες διατάξεις, για τις πράξεις όλων των ΔΟΥ και Ελεγκτικών Κέντρων.

Εξαίρεση θα αποτελούν οι κάτοικοι του εξωτερικού που θα έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής.

Στις ηλεκτρονικές προσφυγές, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, αλλά υποβάλλονται μόνο σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή .zip) μέσω της εφαρμογής, εκτός και αν δεν είναι δυνατή η υποβολή τους.

Η απόφαση της ΔΕΔ εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Αν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί.

Πληρωμή του 50% του φόρου

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλλει το 50% του φόρου που έχει καταλογιστεί.

Το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται εφόσον απορριφθεί η προσφυγή και οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του προστίμου.

Σε περίπτωση που δικαιωθεί ο φορολογούμενος στη ΔΕΔ ή κατόπιν στα φορολογικά δικαστήρια, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Ακόμη, ο φορολογούμενος, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής και του 50%, εφόσον όμως πείσει με δικαιολογητικά την Φορολογική Αρχή, ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, που επιβεβαιώνεται με δικαιολογητικά για το ύψος των καταθέσεων, τα εισοδήματα, και την ακίνητη περιουσία.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα