Ενέργεια

Η ΔΕΗ κατέβαλε 13,97 εκατ. στην κυβέρνηση για εξορύξεις λιγνίτη


Λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, ο όμιλος ΔΕΗ κατέβαλε στην Κυβέρνηση, μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2019, ποσό ύψους € 13,97 εκατ.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής :

  • Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh) ποσό ύψους € 12,79 εκατ.
  • Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 1,09 εκατ.
  • Λοιποί Φόροι & Τέλη ποσό ύψους € 0,09 εκατ.