Ενέργεια

ΓΣ ΔΕΗ: Σε εύρος 2,48-17 ευρώ οι αγορές ιδίων μετοχών


Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει, στις 3 Αυγούστου, η ΔΕΗ για την έγκριση του νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με εύρος 2,48-17 ευρώ, ενώ θα υπάρξει εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή των παραπάνω.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 Αυγούστου 2022,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’ μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, «σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID–19»

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του.
  2. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.
  3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση.

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, τη θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα Επαναγοράς»).

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος Επαναγοράς έχουν ως εξής:

Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 36.344.000 μετοχές (οι «Ίδιες Μετοχές»).

Διάρκεια του Προγράμματος Επαναγοράς: μέχρι και 24 μήνες από την επομένη της έγκρισής του από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗ.

Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: μεταξύ €2,48, κατ΄ ελάχιστον η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και €17, κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Επαναγοράς: αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και λοιπών διαθεσίμων της ΔΕΗ, εξαιρουμένων ρητά των κεφαλαίων τα οποία (α) αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ή/και (β) απαιτείται να διατεθούν σε συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις οικείες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Τέλος, προτείνεται το Πρόγραμμα Επαναγοράς να θεσπιστεί προς επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. να εγκρίνει τη θέσπιση του Προγράμματος Επαναγοράς και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες ΔΕΗ