Αγορές

Grivalia: Αγορά 490 ιδίων μετοχών


 Στην αγορά 490 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,14 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.496,80 ευρώ, προέβη στις 9 Νοεμβρίου, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Grivalia, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία.