Οικονομία

Γέφυρα 2 για δάνεια ΜΜΕ και επαγγελματιών: Ποιοι επιδοτούνται, μέχρι 9 Μαΐου οι αιτήσεις


Έως και 90% τα ποσοστά επιδότησης, εισάγονται περιουσιακοί και εισοδηματικοί «κόφτες». Πότε η ενίσχυση επιστρέφεται εντόκως.

Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του προγράμματος Γέφυρα 2, για την επιδότηση δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που πλήττονται από την πανδημία, για περίοδο μέχρι και 8 μηνών, καθώς περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο με έκτακτα μέτρα για την πανδημία η σχετική νομοθετική ρύθμιση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις σε ειδική πλατφόρμα ως τις 9 Μαΐου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη νομοθετική ρύθμιση με θέμα «Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορονοϊού Covid-19», το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της σχετικής αίτησης στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενεργών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελματιών ή επιτηδευματιών ή εταίρων.

Ποιοι είναι επιλέξιμοι για την επιδότηση: Επιλέξιμα είναι ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού. Επίσης, φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά είναι επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Πληγέντες θεωρούνται:

Νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, που χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους και παρουσίασαν μείωση τζίρου ίση ή μεγαλύτερη του 20% το 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2019.

Νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις και παρουσίασαν μείωση εσόδων ίση ή μεγαλύτερη του 20%.

Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες, εφόσον παρουσίασαν μείωση εσόδων ίση ή μεγαλύτερη του 20%.

Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, των οποίων τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%).

Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που έχουν εντάξει εργαζομένους τους στις ρυθμίσεις του προγράμματος «Συνεργασία», εφόσον παρουσίασαν μείωση εσόδων το 2020 ίση ή μεγαλύτερη του 20%.

Πρόσθετες προϋποθέσεις

Ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

α) Να υφίσταται οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα επιδεκτική συνεισφοράς,

β) Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.

γ) Να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.

δ) Να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια

Επίσης, πρέπει να πληρούνται, ως προς την επιδεκτική συνεισφοράς του Δημοσίου οφειλή, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά επιλέξιμο πρόσωπο. Ανάλογα με την κατηγορία επιχείρησης ή επαγγελματία, τίθενται όριο στην αξία ακίνητης περιουσίας, στο ύψος του τζίρου ή του εισοδήματος και στην αξία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων. Αντίστοιχα κριτήρια τίθενται και για όσους έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ αποκλείονται από την επιδότηση όσοι έχουν δάνεια που καταγγέλθηκαν πριν τις 31.12.2018.

Ειδικά για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, ορίζεται ότι πρέπει να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης. Επίσης, να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, αλλά και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) ή του Δικαστηρίου (ΔΕΕ).

Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων

Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος, ως αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας λογίζεται η φορολογητέα αξία αυτής για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου, εξαιρουμένων των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία Ε.Ν.Φ.Ι.Α.. Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ρητώς ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία των ακινήτων στα οποία υφίσταται εμπράγματο βάρος ή άλλη εξασφάλιση, αυτά εξαιρούνται από τον υπολογισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η ως άνω ψηφιακή υπηρεσία διατίθεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Υποβολή αίτησης

Φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 57, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, εντός αποσβεστικής προθεσμίας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 9η Μαΐου 2021. Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα διενεργείται με την αυθεντικοποίησή του μέσω των κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την υποβολή αίτησης, ο αιτών παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων. Επίσης, δίνει τη συγκατάθεσή του για την άντληση φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων.

Ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης για τον αιτούντα, και κατά περίπτωση τον/την σύζυγο τα ακόλουθα στοιχεία: α) Δήλωση εισοδήματος νομικών ή φυσικών προσώπων κατά περίπτωση, β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους, γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.

Έγκριση αίτησης

Εφόσον από τον έλεγχο κρίνεται ότι η αίτηση δεν απορρίπτεται, ελέγχεται η επιλεξιμότητα του οφειλέτη βάσει των οφειλών έναντι των χρηματοδοτικών φορέων και, ειδικότερα, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη οφειλής που έχει καταγγελθεί.

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του αιτούντος, το ποσό της μηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών, ο αιτών προβαίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητάς του στην καταβολή των δόσεων που ευρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρούσας, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτόν, ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη αμελλητί, προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

Για τα δάνεια που βρίσκονται σε αναστολή λόγω πανδημίας, και για τα οποία εγκρίνεται επιδότηση από το Δημόσι, μπορεί, κατ' επιλογή του οφειλέτη, είτε να διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς, είτε να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής.

Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου

Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η συνεισφορά είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι λογαριασμοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με το ποσό της συνεισφοράς και χρεώνονται μόνο για την πίστωση του λογαριασμού του δανείου. Η καταβολή της συνεισφοράς Δημοσίου του γίνεται σε μηνιαία βάση.

Η συνεισφορά του Δημοσίου μπορεί να χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα ποσοστά επιδότησης

Η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται για τα εξυπηρετούμενα δάνεια στο 90% της δόσης για τους τρεις πρώτους μήνες, στο 80% για τους επόμενους τρεις και στο 70% για τους δύο τελευταίους μήνες. Η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 600 έως 50.000, ανάλογα με την κατηγορία του οφειλέτη. Για τα δάνεια της κατηγορίας των μη εξυπηρετούμενων, τα ποσοστά της επιδότησης μειώνονται αντίστοιχα σε 80%, 70% και 60%, ενώ δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 500 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του οφειλέτη. Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, τα ποσοστά επιδότησης μειώνονται σε 50%, 40% και 30%, ενώ τα ανώτατα μηνιαία όρια διαμορφώνονται μεταξύ 300 και 25.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του ενός 1.800.000 ευρώ. Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τις 225.000 ευρώ και για τις επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας τις 270.000.

Υποχρεώσεις οφειλέτη

Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, η μη καταβολή συνολικού ποσού ύψους μίας μηνιαίας δόσης.

β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά τον χρόνο που είναι καταβλητέες, καθ' όλη τη διάρκεια παρακολούθησης. Το χρονικό διάστημα της διάρκειας παρακολούθησης ανά κατηγορία είναι από 6 μήνες έως 18 μήνες.

Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου και αναδρομική έκπτωση

Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

β) Σε περίπτωση λύσης του αιτούντος νομικού προσώπου ή θανάτου του αιτούντος φυσικού προσώπου.

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς Δημοσίου.

ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε την καταβολή του μέρους της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο τα ποσά που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ενημερώσει το Δημόσιο.

στ) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη για την κανονική εξυπηρέτηση του δανείου κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης.

ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.

Η έκπτωση επέρχεται αναδρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του εντόκως.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα πληρωμών

Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δημοσίου, τα καταβληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, καταλογίζονται στον οφειλέτη και επιστρέφονται εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους με επιτόκιο το μεγαλύτερο εκ των ακόλουθων: α) δύο τοις εκατό (2%) ή β) το επιτόκιο ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων.

Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, με σκοπό την υπαγωγή του στον παρόντα νόμο, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, καθώς και τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους από τη συνεισφορά Δημοσίου, εφαρμόζεται το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 (Α' 75). Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Παροχή στοιχείων

Το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της Φορολογικής Διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι χρηματοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 60 όλα τα στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου, από τα οποία προκύπτουν η επιλεξιμότητα του οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές συνεισφοράς οφειλές.

Διενέργεια ελέγχων

Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, καθώς και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, τα δεδομένα της αίτησής του, από τα οποία προκύπτει η επιλεξιμότητά του και η τήρηση των υποχρεώσεών του, μπορούν να διαβιβάζονται σε αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του παρόντος.

Διαβάστε επίσης