Αγορές

ΕΧΑΕ: Αγορά ιδίων μετοχών


Η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (ATHEX ή Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 20.5.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφασή αυτή, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως: μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι μέχρι 6.536.856 μετοχές κατ΄ ανώτατον) εντός της χρονικής περιόδου από 20.5.2015 έως και 19.5.2017 με κατώτατη τιμή αγοράς 1,50 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 7,00 ευρώ ανά μετοχή. τουλάχιστον το 95% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι ποσοστό 9,5% των υφισταμένων μετοχών) θα ακυρωθεί.

Το υπόλοιπο δύναται να διανεμηθεί στο προσωπικό. Η Εταιρεία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 20.5.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την 09.02.2016 προέβη στην αγορά 24.300 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,67 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 89.201,37 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "Alpha Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών". Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 24.300 ίδιες μετοχές (0,04% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις