Αγορές

Euroxx: Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση του 2017


Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, από τους μετόχους της Euroxx, η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2017.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της, η εισηγμένη γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Αυγούστου 2018 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 83,31% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εuroxx:

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 27.02.2018, καθώς επίσης και η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, κατά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.
  3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.
  4. Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή τους.
  5. Διαπιστώθηκε η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 και προεγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
  6. Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
  7. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.