Τράπεζες

Eurobank: Ολοκληρώθηκε το deal με τη doValue για NPE's 7,5 δισ.


Η Eurobank ανακοίνωσε ότι  ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% της θυγατρικής της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων «FPS», μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) από την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPE συνολικού ποσού 7,5 δισ.ευρώ.

Η doValue κατέβαλε για το 80% τίμημα περίπου 211 εκατ. ευρώ. Η δεσμευτική συμφωνία που είχε γίνει τον Δεκέμβριο, προέβλεπε τίμημα 248 εκατ. ευρώ, προσαρμοζόμενο με βάση την οικονομική θέση της FPS, το πραγματικό μέγεθος του χαρτοφυλακίου που μεταβιβάζεται και τα pro forma καθαρά οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα

 Η επίπτωση στο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε περίπου -340 μονάδες βάσης (-390 μονάδες βάσης, λόγω του έργου Cairo, +75 μονάδες βάσης λόγω του έργου Europe, -25 μονάδες βάσης λόγω εξόδων συναλλαγής και φόρων).

Τα δάνεια της τιτλοποίησης θα επαναταξινομηθούν ως Διακρατούμενα προς Πώληση και ο δείκτης NPE θα μειωθεί αναλόγως, το 2ο τρίμηνο του 2020. Η ζημία από την πώληση/διανομή των ομολογιών και το κέρδος από την πώληση του 80% της FPS, θα λογιστικοποιηθούν επίσης στο 2ο τρίμηνο του 2020.
 
Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας για την πώληση της «FPS»:

  • Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (“NPE”), μέσω της πώλησης του 80% της FPS τοις μετρητοίς. Η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS με ποσοστό 20%. 
  • Η αποτίμηση της FPS παραμένει σύμφωνη με τη δεσμευτική συμφωνία της 19ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία προέβλεπε ορισμένες προσαρμογές που σχετίζονται με την καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, τα ανατεθειμένα προς διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τον Δεκ. 2019 και το δεδουλευμένο οικονομικό αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2020.      
  • Η Eurobank συνάπτει 14-ετή σύμβαση με την FPS (εν συγκρίσει με την αρχική συμφωνία για 10-ετή σύμβαση) για τη διαχείριση των NPE της Eurobank και των δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.
  • Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FPS, θα είναι αντιστοίχως, οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.

Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας για την τιτλοποίηση και την κατανομή των τίτλων που θα εκδοθούν, είναι τα εξής:

  • To 20% των mezzanine notes και το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό των junior notes πωλούνται στη doValue τοις μετρητοίς. Η αποτίμηση που προκύπτει βάσει της ονομαστικής αξίας των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και της τιμής πώλησης των mezzanine και junior notes αντιστοιχεί στο 33,3% της συνολικής μικτής αξίας του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.      
  • Η Eurobank διατηρεί το 5% των mezzanine και junior notes. Επιπλέον, διατηρεί το 100% των senior notes που θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής).  
  • Τα υπόλοιπα mezzanine (75%) και junior notes θα διανεμηθούν στους μετόχους της Eurobank, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η διανομή αναμένεται το 3ο τρίμηνο του 2020, οπότε τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα αποενοποιηθούν.                    
  • Τα ονομαστικά ποσά των senior, mezzanine και junior notes του έργου Cairo έχουν ως εξής: €2,4 δισ., €1,5 δισ. και €3,6 δισ. αντίστοιχα. Έχει ληφθεί η απαιτούμενη πιστοληπτική αξιολόγηση για όλα τα senior notes.

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A..

Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP,  Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και Milbank LLP.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις