Τράπεζες

Eurobank: Ανοικτό ενδεχόμενο συγχώνευσης της Ελληνικής με Eurobank Cyprus


H Εurobank γνωστοποίησε μέσω ενημερωτικού δελτίου, ότι ενδέχεται να εξετάσει στο μέλλον τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με τη θυγατρική της στην Κύπρο, Eurobank Cyprus Ltd. Επίσης, η Eurobank αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει στο μέλλον σε ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο:

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να αποκτήσει η Προτείνουσα τον πλήρη έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης δίνεται το δικαίωμα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να πουλήσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους, με τους ίδιους όρους όπως στις πρόσφατες αγορές των 107.726.260 μετοχών από την Προτείνουσα από ανεξάρτητους θεσμικούς και επαγγελματίες πωλητές.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 (1) του Νόμου, ως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 9 πιο κάτω, η Προτείνουσα προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out) για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Επίσης, σε τέτοια περίπτωση, η Προτείνουσα προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Hellenic Bank από το ΧΑΚ.

Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Προτείνουσα δεν αποκτήσει μέσω της Δημόσιας Πρότασης ποσοστό τουλάχιστον 90% που θα της επιτρέψει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out), δεν προτίθεται ούτε η ίδια η Προτείνουσα ούτε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου της, να προβεί σε οποιαδήποτε απόκτηση επιπλέον μετοχών μέσω ΧΑΚ για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Η Προτείνουσα ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό 55,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Τα στρατηγικά σχέδια της Προτείνουσας σχετικά με την Υπό Εξαγορά Εταιρεία αφορούν τη συνέχιση και ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά πιο κάτω.


Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να προβεί άμεσα σε οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Η Προτείνουσα ενδέχεται να εξετάσει την πραγματοποίηση αλλαγών στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε μεταγενέστερο χρόνο και εφόσον έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που περιλαμβάνει, την παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και τη διαχείριση και πώληση ακινήτων, που αποκτήθηκαν κυρίως από εξόφληση χρεών, αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της. 

Ωστόσο η Προτείνουσα εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ορισμένους τομείς όπως π.χ. η εταιρική τραπεζική και κατ’ επέκταση σε άλλους συναφείς τομείς όπως υπηρεσίες treasury, συναλλακτικής τραπεζικής κ.α. Το ίδιο ισχύει και στις υπηρεσίες τραπεζικής ιδιωτών όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, τραπεζοασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες κτλ.

Η Προτείνουσα προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της και δεν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή της χρήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

H Προτείνουσα ενδέχεται να εξετάσει σε μελλοντικό χρόνο μια πιθανή ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την πιο ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Υπό Εξαγορά Εταιρίας χωρίς να επηρεαστεί η φύση των δραστηριοτήτων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Λόγω της παρουσίας της Προτείνουσας στην κυπριακή αγορά μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Cyprus Ltd, η Προτείνουσα δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης της εν λόγω θυγατρικής με την Υπό Εξαγορά Εταιρεία, σε περίπτωση που αποκτήσει ικανό ποσοστό.
Με τα σημερινά δεδομένα, η Προτείνουσα δεν σκοπεύει να επιφέρει μονομερώς ουσιώδεις μεταβολές στην υφιστάμενη πολιτική απασχόλησης στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία.

Η Προτείνουσα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης προτίθεται να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που προβλέπει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο και να προτείνει την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
H Προτείνουσα δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Τέλος, η Προτείνουσα θα τοποθετηθεί σε επόμενες Γενικές Συνελεύσεις έναντι ενδεχόμενων προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος, αφού λάβει υπόψη: α) πιθανές σχετικές εποπτικές συστάσεις, β) τη συνάφεια του εκάστοτε προτεινόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο μερίσματος με τη μερισματική πολιτική της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και γ) προτεραιότητες οι οποίες προηγούνται της πληρωμής μερίσματος, όπως ενδεικτικά, επέκταση και διεύρυνση των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και των πελατών της, όπως αναφέρονται αναλυτικά πιο πάνω, επενδύσεις για τον περαιτέρω τεχνολογικό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό και μετασχηματισμό της κ.α.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Eurobank