Πολιτική

Εθνική: Σήμερα η επίσημη έγκριση από ΓΣ για τη Finansbank


Σήμερα 18 Ιανουαρίου αναμένεται να ανάψει το τυπικό πράσινο φως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας με σκοπό την πώληση της Finansbank. Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Εθνικής, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 4η Δεκεμβρίου 2015 και περιέχει δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή κρατικής ενίσχυσης προς την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πλήρη αποεπένδυση της Τράπεζας από την θυγατρική της εταιρεία Finansbank.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες με τις επωνυμίες "Finansbank A.Ş." και "Finans Leasing".

2. Λοιπές ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Όπως σημειώνεται, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 18η Ιανουαρίου 2016 καλούνται οι Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 – Αθήνα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, εφόσον δεν θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιανουαρίου 2016.

Πόσο επηρεάζει την ΕΤΕ η πώληση της Finans

Με την πώληση της Finansbank η Εθνική βελτιώνει θεαματικά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά η επίδραση στα οικονομικά της αποτελέσματα και στην καθαρή θέση θα είναι ιδιαίτερα αρνητική: Στην επόμενη χρήση που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της θυγατρικής,  η τράπεζα θα εγγράψει ζημία 787 εκατ. ευρώ (διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και λογιστικής αξίας κτήσης), ενώ τα ίδια κεφάλαια της θα μειωθούν κατά 3,9 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για την επίδραση του deal στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα, απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εκτιμώμενη επίδραση από την πώληση της Finansbank επί των βασικών οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας και του Ομίλου με στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2015 παρατίθεται στους ακόλουθους πίνακες:


Το Goodwill και τα άυλα στοιχεία της Finansbank αφαιρούνται ήδη από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου, με συνέπεια η μείωση τους να περιορίζεται σε 231 εκατ. ευρώ, ενώ τα λογιστικά ίδια κεφάλαια μειώνονται κατά 780 εκατ.  ευρώ.Το ποσό των €3.123 εκατ. που  εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγματικές διαφορές ευρώ/τουρκικής λίρας, έχει ήδη αφαιρεθεί από  την καθαρή θέση του Ομίλου και αθροιστικά περιλαμβάνεται στις καταστάσεις συνολικών εσόδων των παρελθόντων ετών.