Τράπεζες

ΕΤΕ: Η πράξη του ΣτΕ για το ΕΤΕΑΕΠ δεν προδικάζει τις αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής


Σε αίτηση αναστολής και ακύρωσης προέβη η Εθνική Τράπεζα, όσον αφορά την πράξη της προέδρου του ΣτΕ σχετικά με το ΕΤΕΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΕ γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 10.6.19 ανακοίνωσης της, ότι:

  • έχει ήδη προβεί σε άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής, οι οποίες δεν έχουν ακόμη συζητηθεί (πολλώ δε μάλλον δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ' αυτών) κατά των αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της πράξεως του ΕΤΕΑΕΠ αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/19 σχετικά με την (αντίθετη σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις) επιβολή πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών και
  • η κ. Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος του ΣτΕ, απλώς, δεν έκανε δεκτή την αιτηθείσα χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως (μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής) καθόσον πιθανολόγησε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης και χωρίς να υπεισέλθει στην ουσία της υποθέσεως.

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω πράξη αυτή της κ. Προέδρου του ΣτΕ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ουδόλως προδικάζει το αποτέλεσμα της δικαστικής κρίσης επί των εκκρεμών αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής, για την έκβαση των οποίων, ασφαλώς, η Εθνική Τράπεζα θα προβεί στην κατά νόμο ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.