Οικονομία

Επιτρ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η απόκτηση ελέγχου από τη MEDITERRANEAN PAPER, επί τμήματος της ΧΑΡΤΕΛ


Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την MEDITERRANEAN PAPER, επί τμήματος του ενεργητικού και του παθητικού της ΧΑΡΤΕΛ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τμήμα, την 17/10/2019, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ' αριθ. 692/2019 απόφασή της, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 5/7/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη «MEDITERRANEAN PAPER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», επί τμήματος του ενεργητικού και του παθητικού της «ΧΑΡΤΕΛ ΑΒΕΕ».

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, που αφορά τις αγορές παραγωγής/εμπορίας χάρτου για χαρτοκιβώτια, κυματοειδούς χαρτονιού για χαρτοκιβώτια, καθώς και χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτόνι, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Διαβάστε επίσης