Οικονομία

Προσπάθεια επιτάχυνσης δημοσίων επενδύσεων


Επιδιώκοντας ταχεία υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, το υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε από όλους τους φορείς του Δημοσίου να αποστείλουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στη γενική γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ τις προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2019 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2020- 2023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων..

Για τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό των δαπανών του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αξιολογήσει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων-προβλέψεων των φορέων ανά πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά ανά φορέα μεγέθη.

Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλλει με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης-ΠΑΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας-ΕΠΑΛΘ κ.λπ). Για το λόγο αυτό κατά τη διατύπωση των προβλέψεων για το 2020-2023 θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την ταχεία υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Όπως επισημαίνεται «η κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης και την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων».

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειέες τους για στοχευμένο προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων τους, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει η σχετική εγκύκλιος η οποία έχει αναρτηθεί και στη Διαύγεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ