Επιχειρήσεις

Επ. Ανταγωνισμού: Ελέγχεται για πιθανή παρεμπόδιση έρευνας η Coca Cola 3E


Στις 24 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των διατάξεων, για παρακώλυση – δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από την εταιρία COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. καθώς και από φυσικά πρόσωπα κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου, ο οποίος διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 6.9.2016 και 7.9.2016 στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και σε υποκατάστημά της.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ως άνω ελέγχου, σημειώθηκαν μία σειρά από περιστατικά, τα οποία συνιστούν, κατά την εισήγηση, παρεμπόδιση - δυσχέρανση του διενεργούμενου ελέγχου κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν.3959/2011.

Η εισήγηση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, προτείνει να αποφασισθεί η διαπίστωση της παράβασης και να επιβληθεί πρόστιμο, τόσο στην εταιρία COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε., όσο και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπέχουν υποχρέωση πλήρους αποδοχής του ελέγχου και πλήρους συνεργασίας με τους ελεγκτές, με έμπρακτο τρόπο.

Επισημαίνεται ότι η εισήγηση αφορά μόνο στη συγκεκριμένη συμπεριφορά των εμπλεκομένων μερών κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου την 6.9.2016 και 7.9.2016 και σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργείται για πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών.

H εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών