Επιχειρήσεις

Entersoft: Πλάνο συγχώνευσης Retail-Link, Optimum και Log On


Τις θυγατρικές Retail Link, Optimum και Log On ετοιμάζεται να απορροφήσει η Entersoft, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η οριστική απόφαση για την έγκριση της ανωτέρω συγχώνευσης με απορρόφηση θα ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των Entersoft, Retail Link, Optimum και Log On.

Ανακοίνωση της Entersoft

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014, τον Ν 4443/2016, τον Ν. 4601/2019, την απόφαση 3/347/12.7.2005 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.3.1 (περ. 4 και 5) και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των 100% θυγατρικών της εταιρειών (μη εισηγμένων) με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου» (εφεξής «Retail Link», «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Optimum») και «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Log On»), κατά τις συνεδριάσεις τους στις 15/4/2022 και στις 19/4/2022, αποφάσισαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία των 100% θυγατρικών της Retail Link, Optimum και Log ON, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2021.

Η συγχώνευση με απορρόφηση θα γίνει κατ’ εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, με εξαίρεσητις διατάξεις των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19, και των άρθρων 30 έως 35 του N. 4601/2019, όπως ισχύουν, και ειδικότερα του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, καθώς η Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών των Retail Link, Optimum και Log On, σε συνδυασμό και με τις φορολογικού δικαίου διατάξεις του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Η οριστική απόφαση για την έγκριση της ανωτέρω συγχώνευσης με απορρόφηση θα ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας, Retail Link, Optimum και Log On, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου.

Εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, η έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε από κοινού με τα Διοικητικά Συμβούλια των Retail Link, Optimum και Log On, σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με ημερομηνία 20/4/2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4601/2019, το οποίο οι συγχωνευόμενες εταιρείες καταχώρησαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 20/4/2022.

Το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης από κοινού με τα λοιπά έγγραφα, που προβλέπονται από το άρθρο 11 παρ.1 εδ. α, β και γ του Ν.4601/2019 θα είναι διαθέσιμα τόσο στην ιστοσελίδα (https://www.entersoft.gr) όσο και στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, Καλλιθέα Αττικής, 17674).

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση των ως άνω 100% θυγατρικών της από την Εταιρεία.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα