Ενέργεια

ΕΛΤΕΧ Άνεμος: +65,8% τα ετήσια κέρδη


Μεγάλη αύξηση κερδών επέτυχε στη χρήση 2018 ο όμιλος ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος, που δραστηριοποιείται στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ελέγχεται μετοχικά από την "Ελλάκτωρ" - από την οποία πρόκειται να απορροφηθεί.

Τα ευνοϊκά ανεμολογικά δεδομένα και η συνεχής αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος  οδήγησαν σε αύξηση 21,1% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών. που διαμορφώθηκε σε 60,2 εκατ. ευρώ, από 49,7 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 43εκατ. ευρώ, έναντι 33,4 εκατ. το2017, σημειώνοντας αύξηση 28,9%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα επίσης κατά 65,8%.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε σε 216,7 εκατ. ευρώ έναντι 172,3 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2017, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας της περιόδου 2018-2020.

Ο κύκλος εργασιών  της μητρικής ανήλθε σε 54,1 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ κατά το 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Τα έργα του Ομίλου που βρίσκονταν σε λειτουργία ήταν: 18 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 282,15 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό 2,00 MW. Εκτός των ανωτέρω, στα τέλη του 2018 είχε ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή του αιολικού πάρκου Επέκταση Τετράπολης στην Κεφαλονιά εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW, αυξάνοντας το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στα 295,5 MW.

Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας τη θετική επίδραση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επενδυτικό πλάνο της. Πέντε νέα έργα συνολικής εγκατεστημένος ισχύος 195,6 MW βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, με στόχο να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019, ενώ έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απορρόφησης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Διαβάστε επίσης