Τράπεζες

Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 59,1 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο


Κέρδη μετά φόρων 59,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο η Ελληνική Τράπεζα, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο εμφάνισε κέρδος πριν των προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €33,8 εκατ. και μετά την φόρων στα €44,2 εκατ.

Παράλληλα, στα αποτελέσματα καταγράφεται ισχυρή Κεφαλαιακή θέση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 18,5% τον και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,0%, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Επίσης το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η εξαμηνίας του 2019 ανήλθαν στα €387,6 εκατ., ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 64,0% στις 30 Ιουνίου 2019, (ή 52,9% συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2), ο δείκτης Texas4 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) μειώθηκε στο 84,2%, ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1η εξαμηνία του 2019 ανήλθε στο 65,1%  

Παράλληλα εμφάνισε ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 585% - Χρηματοδότηση από καταθέσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 89,9% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε επίσης