Τράπεζες

Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 295,9 εκατ. στο εννεάμηνο


Τα κέρδη μετά φόρων της Ελληνικής Τράπεζας στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 295,9 εκατ. ευρώ

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ο Ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώνεται στο 18,2%, ενώ ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κινείται στο 20,9%, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρως εξασφαλισμένη αύξηση κεφαλαίου, ύψους 150 εκατ. ευρώ η οποία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2019

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων σε νοικοκυριά ανέρχεται στο 39% και το μερίδιο αγοράς δανείων και χορηγήσεων σε νοικοκυριά στο 30%

Σε σχέση με το προηγούμενo τρίμηνo ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων μειώθηκε σημαντικά από 51,6% στο 25,6% , ενώ οι καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν από 12% στο 4%. 

Άλλα βασικά στοιχεία:

-Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου είναι €16,0 δισ.
-Εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας και των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων που σχετίζονται με την Απόκτηση, το κέρδος πριν τις προβλέψεις ήταν €23 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με €9,2 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018
-Το κέρδος του 9μήνου 2018 μετά τη φορολογία συμπεριλαμβάνει την αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκατ. που προκύπτει από την Απόκτηση

Η αρνητική υπεραξία αποτελείται κυρίως από:
-Τη διαφορά μεταξύ της καθαρής αξίας της αποκτηθείσας περιμέτρου ύψους €247 εκατ. και του αντιτίμου ύψους €74,2 εκατ. που η Ελληνική Τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει στην πρώην ΣΚΤ (όπως ανακοινώθηκε κατά την Απόκτηση)
-Μετά την Απόκτηση, αυξήθηκε η αξία των Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων (ΚΚΟ) που έχουν αγοραστεί. Αυτό πηγάζει από την καλύτερη του αναμενόμενου πορεία της κυπριακής οικονομίας, που αντανακλάται στη μείωση των αποδόσεων των Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος ΚΚΟ, κατέχοντας €4,6 δισ., δηλαδή περίπου το 20% του χρέους της Κυπριακής Κυβέρνησης• επιπλέον,
-Την εφαρμογή λογιστικών προτύπων βάσει των οποίων αναγνωρίζεται άμεσα η αξία των μελλοντικών εσόδων, εξαιρουμένων των χρεώσεων, που μπορεί να προκύψουν από το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΠΠΣ).

Διαβάστε επίσης