Επιχειρήσεις

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ζημιές 160 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο


Αύξηση 1,4% παρουσίασε  ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το εννεάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε 1.381,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.362,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2018, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία, οι τομείς με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ήταν τα Αιολικά με 21%, οι Παραχωρήσεις με 10% και το Περιβάλλον με 5%. Αντίθετα μείωση 0,7% και 2% καταγράφηκε στον κύκλο εργασιών της Κατασκευής και της Ανάπτυξης Ακινήτων, αντίστοιχα, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017. 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 59,8 εκατ. ευρώ έναντι 125,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2017. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν ζημίες 16,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 47,6 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες 77,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες 102,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών μετά τους φόρους 27,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2017. 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 για τον Όμιλο περιλαμβάνουν τα παρακάτω ποσά με αρνητική επίδραση συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν σε πρόβλεψη για παρακρατούμενους φόρους από τη δραστηριότητα των παραχωρήσεων, ενώ τα εναπομείναντα 150 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη δραστηριότητα της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων αφορούν σε:

• Οριστικοποίηση της ζημιάς από την ανάληψη υποχρεώσεων λόγω αδυναμίας συνεταίρου στη Ρουμανία που ανέρχεται σε 28,9 εκατ ευρώ

• Αναγνώριση ζημιάς έργων στη Ρουμανία ύψους 46,6 εκατ. ευρώ λόγω: α) επαναξιολόγησης κερδοφορίας από την αλλαγή των συνθηκών εκτέλεσης των έργων και β) των κριτηρίων που θέτει το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες».

• Πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κράτος του Κατάρ ποσού 18,9 εκατ. ευρώ

• Ζημιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού 8,9 εκατ. ευρώ

Για την οργανωτική και λειτουργική αναδιάταξη του κλάδου της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) έχουν ήδη ληφθεί οι ακόλουθες πρωτοβουλίες και έχουν εφαρμοστεί μεταξύ άλλων τα εξής μέτρα:

• Διενέργεια εις βάθος αξιολόγησης με την υποστήριξη ειδικού εξωτερικού συμβούλου με έμφαση στα Βαλκάνια.

• Εισαγωγή διαδικασιών παρακολούθησης ρευστότητας, κόστους και πορείας εργασιών ανά χώρα και ανά εργοτάξιο σε μηνιαία βάση.

• Εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων στην υποβολή προσφορών και στην υλοποίηση έργων εκτός Ελλάδος, ώστε να προστατεύεται η κερδοφορία.

• Επανεξέταση όλων των έργων και απόσυρση από ζημιογόνα όπως το ISF στο Κράτος του Κατάρ.

• Διορισμός Επιχειρησιακού Διευθυντή για την ΑΚΤΩΡ, υποστηριζόμενου από ειδική task force, με πρώτη προτεραιότητα τα έργα του εξωτερικού για τον περιορισμό του ρίσκου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:

«Η επιτακτική ανάγκη οργανωτικής και λειτουργικής αλλαγής στον κλάδο της Κατασκευής με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία, επιβεβαιώνεται πλήρως από τις επιπτώσεις που είχαν τα έργα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και το τρίτο τρίμηνο στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Έχουμε ήδη λάβει μία σειρά από μέτρα στις διεθνείς μας δραστηριότητες ώστε η εστίαση να μην είναι μόνο στο ανεκτέλεστο, αλλά και στη μελλοντική κερδοφορία. Τα μέτρα που λαμβάνουμε στοχεύουν στο να διασφαλίσουν πως εφεξής η Κατασκευή δεν θα αντισταθμίζει την κερδοφόρα απόδοση των άλλων δραστηριοτήτων μας.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εδώ και τέσσερις μήνες έχει εκκινήσει μία διαδικασία ανασυγκρότησης, με τη Διοίκηση να υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όλες τις μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούλιο του 2018. Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε προκειμένου ο Όμιλος να μπορεί να επιστρέψει και πάλι μακροχρόνια αξία στους μετόχους».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου (εξαιρουμένων εταιρειών με δάνεια χωρίς αναγωγή) στις 30.09.2018 διαμορφώθηκε σε € 592,9 εκατ. έναντι € 514,7 εκατ. στις 31.12.2017.

 

Διαβάστε επίσης