Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: 318.000 ευρώ για λατομεία και τέλη απέδωσε στο κράτος κατά το 2018


Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του ν. 3556/2007, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικών του εταιρειών, κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2018 ποσό ευρώ 318.000 ευρώ, ενώ το 2017 η χρήση άγγιξε τα 488.000.

Το παραπάνω ποσό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αφορά πληρωμές για:

  • Μισθώματα Λατομείων, ευρώ 175 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 160 χιλ.) και
  • Τέλη Αδρανών Υλικών Λατομείων, ευρώ 143 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 328 χιλ.)

Η κατανομή των πληρωμών ανά οντότητα είναι:

  • από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, ευρώ 155 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 359 χιλ.) και
  • από τη θυγατρική εταιρεία ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΑΕ, ευρώ 163 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 129 χιλ.).