Χρηστικά

Εξοντωτικές ποινές για τη φοροδιαφυγή!


Λουκέτα από 48 ώρες έως και 3 χρόνια και πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων, βιαιοπραγίες κατά εφοριακών και «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές

Την επιβολή εξοντωτικών ποινών σε επιχειρηματίες που διαπράττουν φοροδιαφυγή, με «λουκέτα» από 48 ώρες έως και 3 χρόνια και πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ προβλέπει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης, 26 Ιουλίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τα περισσότερα «λουκέτα» επιβάλλονται  σε τουριστικές επιχειρήσεις και τα συνεργεία εφοριακών, που έχουν μετακομίσει στα νησιά και σε ηπειρωτικούς τουριστικούς προορισμούς, είναι εφοδιασμένοι με τις νέες οδηγίες.

Είναι αρκετή η μη έκδοση 10 αποδείξεων ή η μη έκδοση έστω και μίας απόδειξης για συναλλαγή άνω των 500 ευρώ, για να κατεβάσει ρολά μια επιχείρηση για 48 ώρες ενώ σε περίπτωση υποτροπής θα κλείνει για 4 ή και 10 μέρες.

Με την απόφαση αποσαφηνίζεται το πλαίσιο που ισχύει για τις ποινές της αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με την έκταση της φοροδιαφυγής, την υποτροπή, τις τυχόν επιθέσεις κατά εφοριακών και τις «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές.

Η διάρκεια των «λουκέτων»

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και για την οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, αναστέλλεται:

  • Άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.
  • Αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.
  • Αμελλητί για δέκα (10) ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β΄, διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Πότε «σφραγίζονται»

Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για σαράντα οκτώ (48) ώρες, προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου σε ώρα εντός της ημέρας έκδοσης της πράξης, καθώς και ο σχετικός χρόνος λήξης του. Δηλαδή η επιχείρηση θα κλείνει άμεσα.

Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για ενενήντα έξι (96) ώρες ή για δέκα (10) ημέρες, η αναστολή λειτουργίας στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής λειτουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Επιθέσεις κατά ελεγκτών

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναστέλλεται μέχρι έναν (1) μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος.

H αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Όμως, στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, επιβάλλονται σωρευτικά:

  • Ειδικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και
  • Αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων, που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, από δύο (2) μήνες έως έξι (6) μήνες και από έξι (6) μήνες έως και τρία (3) έτη σε περίπτωση υποτροπής.

Για την καταβολή του ειδικού προστίμου των δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ευθύνονται αλληλέγγυα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Η αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται και στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου φυσικού, ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στους οποίους αφορά η εκτέλεση της υπηρεσίας του υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. εφόσον ο υπαίτιος διάπραξης των πράξεων αυτών είναι διαφορετικό πρόσωπο, εκτός εάν ο ελεγχόμενος αποδείξει ότι δε συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον υπαίτιο και ότι ενήργησε για την αποτροπή των πράξεων αυτών.

«Πειραγμένες» ταμειακές μηχανές

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αναστέλλεται:

  • Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του στην οποία αφορά ο έλεγχος, από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες,
  • Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., από τρεις (3) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που έχει επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ν. 2523/1997, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για δέκα (10) ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εν λόγω επαγγελματική εγκατάσταση, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα