Οικονομία

«Έκρηξη» στις αεροπορικές αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο


Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τουριστικών μεγεθών της χώρας, όπως αυτή αποτυ-πώνεται στην έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-σεων (ΣΕΤΕ) για τον μήνα Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας καταγράφηκε αύξηση των διεθνών αφίξεων 9,8% πάντα για τον Ιούλιο του 2018, σε σχέ-ση με τον περυσινό Ιούλιο, ενώ από την αρχή του έτους η αύξηση είναι στο 15,1%.

Εστιάζοντας στις αεροπορικές αφίξεις, η Αθήνα πρωταγωνιστεί με άνοδο 18,1%, ενώ τα περιφερειακά αεροδρόμια κινήθηκαν με άνοδο 7,8%. Σε επίπεδο έτους οι αυξήσεις των αφίξεων κινούνται σε 21,8% για το αεροδρόμιο της Αθήνας και 12,8% στα περιφερειακά αεροδρόμια. Την ίδια στιγμή οι διεθνείς οδικές αφίξεις, μπορεί να μειώθηκαν κατά 2,1% τον Ιούλιο του 2018, ενώ από από την αρχή του έτους υπάρχει μικρή αύξηση 1,5%. Σε ε-πίπεδο προορισμών, τον Ιούλιο του 2018, αύξηση εμφάνισαν οι προορισμοί των Κυκλά-δων 12,7%, του Ιονίου κατά 13,5% και των Δωδεκάνησων 2,0%.Μείωση παρουσίασε η Κρήτη κατά -6,3%.

Τον Ιούλιο, οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων, παρά τις ανοδικές τάσεις, και σύμφωνα με τα στοιχεία της trivago, κινούνται στους περισσότερους προορισμούς σε ανταγωνιστι-κά επίπεδα, συγκρινόμενες με τις τιμές των ξενοδοχειακών μονάδων αντίστοιχων προο-ρισμών του εξωτερικού, παρά τις πολύ υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις που υ-φίσταται το ελληνικό ξενοδοχειακό προϊόν σε σχέση με το αντίστοιχο προϊόν των άμεσα ανταγωνιστικών προορισμών, πάντα σύμφωνα με το Ιnsete. Εξαίρεση αποτελούν η Μύ-κονος και η Σαντορίνη που έχουν πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως προορισμοί υψηλής δα-πάνης και αντλούν την πελατεία τους από τις υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις διεθνώς. Οι 3 κυριότερες αγορές της Ελλάδας ήταν η Ιταλία, η Βρετανία και η Γερμανία ενώ οι κυ-ριότεροι προορισμοί ήταν η Αθήνα, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Για την ελληνική αγορά, πολύ δημοφιλείς προορισμοί ήταν η Αθήνα, η Σκιάθος, η Ίος, η Πάρος και τα Χανιά.

Σε ό,τι αφορά τέλος της εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, οι ταξιδιωτι-κές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 4.848 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύ-ξηση κατά +29,6% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες δια-μορφώθηκαν στα 3.422 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών ε-κτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μικρή μείωση κατά -0,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.287 ε-κατ. ευρώ.
 

Διαβάστε επίσης