Χρηστικά

ΕΦΚΑ: Πώς θα τρέξει το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας


Οι κατηγορίες των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων που εξαιρούνται από το πρόγραμμα - Το Κράτος θα καλύπτει όλες τις εισφορές

Οι εργαζόμενοι του προγράμματος δημιουργίας 100.000 επιδοτούμενων  θέσεων απασχόλησης, δεν μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» ούτε επιτρέπεται να τεθούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας.

Τις λεπτομέρειες αυτές διευκρινίζει, μεταξύ των άλλων, η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, με την οποία αποκωδικοποιούνται αρκετές παράμετροι του εν λόγω προγράμματος, το οποίο για την ώρα δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των εργοδοτών.

Η αιτία του χαμηλού ενδιαφέροντος είναι, ότι, το πρόγραμμα δημιουργίας 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων απασχόλησης ξεκίνησε να υλοποιείται, με την εμφάνιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, που έφερε αρχικά περιοριστικά μέτρα και κλιμακώθηκε στο lockdown, ενώ δεν αποκλείεται και περεταίρω κλιμάκωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό της αβεβαιότητας, οι νέες προσλήψεις δεν είναι προτεραιότητα των επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα μάλιστα, όπως κατήγγειλε η ΓΣΕΕ, αρκετές επιχειρήσεις προχώρησαν σε απολύσεις μόλις ανακοινώθηκε το lockdown.

Οι οδηγίες του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (49/2020) σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επιδότηση, για έξι (6) μήνες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, του συνόλου (100%) των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, που αναλογούν στα Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος ορίζεται η 01.10.2020 και το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Η αμοιβή του ωφελούμενου - εργαζόμενου βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση - εργοδότη.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν ή θα προσληφθούν από 01.10.2020 και μετέπειτα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι προσληφθέντες εργαζόμενοι, κατά το χρόνο της πρόσληψής τους, δεν πρέπει:

  • Να είχαν ή να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση/ εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
  • Να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση - εργοδότη.

Εκτός αναστολών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται βάσει του σχετικού προγράμματος δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» και, επίσης, οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Διάρκεια επιδότησης

Η περίοδος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών αφορά ημερολογιακό εξάμηνο σύμφωνα με την εκάστοτε ημερομηνία ένταξης εργαζόμενου στο πρόγραμμα (έναρξης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας). Σε κάθε περίπτωση αφορά χρονική περίοδο μετά την 01.10.2020, και δεν ξεπερνά το ημερολογιακό εξάμηνο.

Με την παρέλευση των έξι (6) μηνών, η εργασιακή σχέση μπορεί να συνεχιστεί, με συμφωνία επιχείρησης-εργοδότη και ωφελούμενου-εργαζόμενου. Όμως για την περίοδο πέραν του εξαμήνου υπόχρεος καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών είναι ο εργοδότης.

Ποιοι όροι ισχύουν για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και δεσμεύσεις:

  • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξής τους στο πρόγραμμα, (υποβληθείσας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο & τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
  • Για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, ο μέσος όρος των θέσεων εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων της 18.09.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020), προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
  • Ο αριθμός των εργαζομένων, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον υπολογισμό των απασχολουμένων δεν συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι:

  • των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου.
  • των οποίων λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου.
  • που αποχωρούν οικειοθελώς.

Κατά τη διάρκεια της επιδότησης δεν επιτρέπεται:

  • Η μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας των ωφελούμενων - εργαζομένων.
  • Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εκτός αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που αφορά στον εργαζόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες, δύνανται να αιτηθούν την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης και όχι την αντικατάσταση αυτής με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου.

Συμπερασματικά, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, για το χρονικό διάστημα της επιδότησης - μέγιστο το ημερολογιακό εξάμηνο από την έναρξη της απασχόλησης (έναρξη σύμβασης) ανεξαρτήτως εάν αυτή διαρκέσει περισσότερο - υπολογίζονται επί των ακαθάριστων μικτών αποδοχών της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (μειωμένης ή πλήρους απασχόλησης) και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα