Χρηστικά

Δεύτερη ευκαιρία στα στελέχη για τα χρέη των εταιρειών τους!


Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η απαλλαγή παρέχεται εφόσον οι ίδιοι αποδείξουν ότι πράγματι δεν ευθύνονται για τις οφειλές προς τον Ασφαλιστικό Οργανισμό

Δεύτερη ευκαιρία παρέχει ο ΕΦΚΑ στα στελέχη των εταιρειών, δημοσίων και ιδιωτικών, για να απαλλαγούν από το κυνηγητό για τα χρέη των επιχειρήσεων που διοικούσαν.

Η απαλλαγή παρέχεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα εφόσον πληρούνται ορισμένα χρονικά και άλλα κριτήρια ή εφόσον οι ίδιοι αποδείξουν ότι πράγματι δεν ευθύνονται για τις οφειλές προς τον Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Αναλυτικότερα, με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (62/2021), υπενθυμίζονται κατ΄ αρχήν οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου να καταστεί ένα φυσικό πρόσωπο αλληλέγγυα ευθυνόμενο για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Το φυσικό πρόσωπο να συμμετείχε στη διοίκηση του νομικού προσώπου με κάποια από τις προβλεπόμενες εκπροσωπευτικές/διαχειριστικές ιδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 όπως ισχύει (π.χ. Προέδρου, Δ/ντος Συμβούλου, Εκκαθαριστή κλπ.)
 2. Το φυσικό πρόσωπο να κατείχε την εν λόγω ιδιότητα, είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής δόσης ρύθμισης, δηλαδή κατά την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης με την οποία είχαν διακανονιστεί σε δόσεις οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
 3. Το φυσικό πρόσωπο να υπήρξε υπαίτιο για την μη καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του νομικού προσώπου.

Αρχικά είχε δοθεί προθεσμία στα εν λόγω πρόσωπα, για να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής και προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.

Ειδικότερα, η παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης και επανεξέταση αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων είχε λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και παρατείνεται πλέον έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, παλαιές αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από τα προαναφερόμενα πρόσωπα μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά την αρχική λήξη της προθεσμίας, και είτε δεν έχουν εξεταστεί γιατί αρχειοθετήθηκαν είτε εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες, θα επανεξεταστούν από τις υπηρεσίες σας ως εμπροθέσμως υποβληθείσες χωρίς την υποβολή νέας αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

Εφόσον απαιτηθεί η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών - με βάση τα αναφερόμενα στη συνέχεια περί μη υπαιτιότητας - θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι αιτούντες από τις υπηρεσίες σας για να τα προσκομίσουν.

Παράλληλα, αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εξετάστηκαν από τις υπηρεσίες σας και απορρίφθηκαν διότι ενώ ίσχυαν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, δεν ήταν δυνατή η θεμελίωση με αντικειμενικά κριτήρια της 3ης προϋπόθεσης περί υπαιτιότητας (το φυσικό πρόσωπο να υπήρξε υπαίτιο για την μη καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του νομικού προσώπου), αυτές θα πρέπει να επανεξεταστούν οίκοθεν, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας.

Στις περιπτώσεις όπου έχει ασκηθεί προσφυγή από τον αιτούντα κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησής του, αυτό δεν θα κωλύει την εκ νέου εξέταση της αίτησής του αρκεί, σε περίπτωση απαλλαγής του, να προσκομίσει κατά την παραλαβή των απαλλακτικών αποφάσεων την παραίτησή του από το δικόγραφο της προσφυγής.

Διευκρινίζεται ακόμη, ότι η αρμοδιότητα του ΚΕΑΟ για έκδοση απόφασης απαλλαγής από αλληλέγγυα ευθύνη υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του νομικού προσώπου.

Αν δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, θα συντάσσεται σύντομο ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα κατά του νομικού προσώπου και η αίτηση θα προωθείται συνοδευόμενη από το εν λόγω σημείωμα στην καθ' ύλην αρμόδια Τοπική υπηρεσία e-Ε.Φ.Κ.Α. με κοινοποίηση στον αιτούντα προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του κατά το μέρος που αφορά στην χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.).

Ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας

Οι περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι οι ακόλουθες:

 1. Αδυναμία άσκησης καθηκόντων λόγω βαριάς ασθένειας ή νοσηλείας.
 2. Συμμετοχή σε ειδικές διαδικασίες εκκαθάρισης ως εκκαθαριστής.
 3. Άσκηση ειδικών καθηκόντων ξένων ως προς την τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 4. Απαλλαγή με δικαστική απόφαση
 5. Παραίτηση / μη αποδοχή διορισμού
 6. Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο οικονομικό πόρο κρατική χρηματοδότηση.
 7. Ανάληψη διοίκησης φορέα του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα κατ' εντολή διωκτικής, ελεγκτικής ή άλλης ανεξάρτητης αρχής.
 8. Νόμιμος εκπρόσωπος αλλοδαπού νομικού προσώπου χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 9. Πρόσωπο χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα.
 10. Αναγνώριση της έλλειψης υπαιτιότητας με απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα