Ενέργεια

ΔΕΗ: Ζημιές €255,1 εκατ. στο εννεάμηνο


Διεύρυνση των ζημιών, μείωση του τζίρου και των EBITDA ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2018. Συγκεκριμένα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διαμορφώθηκαν στα 255,1 εκατ.ευρώ, έναντι 82,6 εκατ.ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ ο τζίρος του εννεάμηνου (3,47 δισ), μειώθηκε κατά 4,3% σε σχέση με πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το εννεάμηνο του 2018 κατά € 154,1 εκατ. ή 4,3%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

Στο σκέλος των δαπανών τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 έχουν επιβαρυνθεί από:

- την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους € 151,2 εκατ. (η οποία σχηματίστηκε το β’ τρίμηνο του 2018) και αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και
- την πρόβλεψη ύψους € 70,8 εκατ. η οποία σχηματίστηκε το γ΄ τρίμηνο του 2018 που αφορά σε τόκους υπερημερίας έως 30.9.2018, που διεκδικεί βάσει εξώδικου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ ΔΕΗ -0,60% από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 20.9.2016 έως 29.11.2018.
Αντίθετα, θετική επίπτωση είχε η οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους € 105,2 εκατ.
Χωρίς την επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, ύψους € 151,2 εκατ. και την οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για παρελθόντα έτη, ύψους € 105,2 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο 2018, διαμορφώθηκε σε € 234,9 εκατ. παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€ 242 εκατ.).
Χωρίς και την επίπτωση από την πρόβλεψη ύψους € 70,8 εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, το EBITDAτου εννεαμήνου 2018 διαμορφώνεται σε € 305,7 εκατ.

Οι κύριοι παράγοντες που είχαν θετικό αντίκτυπο στην λειτουργική κερδοφορία είναι:

- Η αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 108,3 εκατ.

  • Η μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά € 101,7 εκατ.
  • Η μείωση της μισθοδοσίας κατά € 23,4 εκατ. και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών κατά € 10,1 εκατ.
  • Αντίθετα, η λειτουργική κερδοφορία επιβαρύνθηκε κυρίως από:
  • τη σημαντική αύξηση των δαπανών για εκπομπές CO2 κατά € 87,2 εκατ., και
  • την αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» κατά € 81,4 εκατ.
  • Οι ζημίες προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε € 299,5 εκατ. έναντι € 265,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.
  • Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2018 σε € 528,6 εκατ. έναντι € 303,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαϊδα V», καθώς και της αύξησης των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.
  • Το καθαρό χρέος στις 30.9.2018 ήταν € 3.674,2 εκατ., μειωμένο κατά € 283 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η Εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους € 150 εκατ., στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η ΔΕΗΔΕΗ -0,60% εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης
  • Ομολογιών.
  • Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

"Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκε και κατά το γ΄ τρίμηνο του 2018, απόρροια της αντιστροφής των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις συνεπεία των δράσεων για βελτίωση της εισπραξιμότητας, και της μείωσης των ελεγχόμενων δαπανών. Η θετική αυτή επίδραση μετριάστηκε από τις σημαντικά αυξημένες δαπάνες για αγορά δικαιωμάτων CO2, των οποίων η τιμή υπερτετραπλασιάστηκε, και από την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ύψους € 81,4 εκατ. Βεβαίως, συνυπολογιζόμενων των προβλέψεων που σχηματίστηκαν για τις μελλοντικές αποζημιώσεις του προσωπικού λόγω λύσης σύμβασης εργασίας και για τους τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ -πράγμα για την σκοπιμότητα του οποίου εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά και του οποίου η νομική βασιμότητα αμφισβητείται- η κερδοφορία το εννεάμηνο του 2018 εμφανίζεται μειωμένη έναντι του αντιστοίχου του 2017, παρά τη θετική επίπτωση από την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών.