Οικονομία

Δάνεια σε ΜμΕ με άτοκο το 40%! Ποιες και πώς μπορούν να πάρουν


Κεφάλαιο κίνησης  και χρηματοδότηση για επενδύσεις μπορούν να εξασφαλίσουν μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) που έχει αρχίσει να «τρέχει».

Τα δάνεια είναι κατά 40% άτοκα – ο δανειολήπτης θα πληρώνει τόκους μόνον για το 60% του ποσού. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να δανεισθούν από 10.000 έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» θα δοθούν συνολικά  915 εκατ. ευρώ. Οι τράπεζες έχουν εισφέρει 549 εκατ. ευρώ και το ΕΤΕΑΝ τα υπόλοιπα 366 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 40%. Το μέρος του δανείου που προέρχεται από χρήματα του ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο.

Τα δάνεια χορηγούνται μέσω των τραπεζών που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα: Εθνική, Τρ. Πειραιώς, Eurobank, Τρ. Αττικής, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα δανειοδότησης μέσω ίντερνετ, στον σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ).

Εκεί γίνεται μόνο η εγγραφή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εν συνεχεία πρέπει να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών. Όλα τα υπόλοιπα που απαιτούνται για τη λήψη του δανείου, κατατίθενται στις τράπεζες.

Για ρευστότητα και επενδύσεις

Το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά υποπρογράμματα:

  • Το υποπρόγραμμα 1 παρέχει δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης). Το ποσό του δανείου μπορεί να φθάνει έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης στην τελευταία χρήση, ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

          Σε περίπτωση που τα μεγέθη αυτά δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.
          Χορηγούνται για 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως έξι μήνες.

  •  Το υποπρόγραμμα 2 παρέχει δάνεια για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ποσό του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ. Η διάρκειά του καθορίζεται σε 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι έως 24 μήνες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε αίτηση εξετάζεται και αξιολογείται από την τράπεζα στην οποία έχει υποβληθεί.

Υποπρόγραμμα 1: Η τράπεζα ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Υποπρόγραμμα 2: Η τράπεζα ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά τη χρηματοδότηση ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης ως μέρος των δραστηριοτήτων της – και ιδιαίτερα οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης.
Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, δημιουργία αποθεμάτων, γενικά έξοδα κλπ.

Διαβάστε επίσης