Επιχειρήσεις

Creta Farms: Επανήλθε στην κερδοφορία, αυξημένες οι πωλήσεις


 Στα 108,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου της Creta Farms, το 2017, εμφανίζοντας αύξηση 10,2%, σε σχέση με τη χρήση 2016. Σε επίπεδο εταιρείας, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 107,6 εκατ. ευρώ, την περίοδο του 2017, έναντι 97,74 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 10,1%.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, (EBITDA) σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στα 13 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχου αποτελέσματος 9,96 εκατ. ευρώ, το 2016, σημειώνοντας αύξηση 31%. Το αντίστοιχο μέγεθος σε επίπεδο εταιρείας ανήλθε στα 13,33 εκατ. ευρώ για την περίοδο 1/1-31/12/2017 έναντι 10,04 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,77%.

Ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας και του ομίλου, τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο εταιρείας ανήλθαν στα 2,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχου ζημιογόνου αποτελέσματος 3,90 εκατ. ευρώ, το έτος 2016. Το αντίστοιχο μέγεθος σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιογόνου αποτελέσματος 5,05 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016.