Επιχειρήσεις

Creta Farm: Στο 10,18% η Τράπεζας Πειραιώς- Ποσοστό 8,8% για τη Eurobank


Στο 10,18% βρίσκεται πλέον το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στην Creta Farm, ενώ αυτό της Eurobank ανέρχεται στο 8,8%, όπως έγινε γνωστό από την εταιρία.

Συγκεκριμένα, η Creta Farm ανακοίνωσε για την Τράπεζα Πειραιώς: "H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 16.10.2019 γνωστοποίησης της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και της ελέγχουσας αυτήν ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 3/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Εμμανουήλ Δομαζάκι, η οποία καταχωρήθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ στις 14/10/2019, γνωστοποιεί ότι:

Το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ μέσω της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 10,1792% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 3.210.874 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), λόγω της ανωτέρω Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

Συνέπεια του ανωτέρω το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ μεσω της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, διαμορφώθηκε σε 10,1792% από 5,3150% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (PIRAEUS SNF DAC) και έδρα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, η οποία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, απέκτησε τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου τα οποία απορρέουν από τις 1.534.328 άυλες μετοχές εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις 14 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η καταχώριση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ» της Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών η οποία καταρτίστηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της PIRAEUS SNF DAC, νομίμως εκπροσωπούμενης από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η PIRAEUS SNF DAC, η οποία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατέχει συνολικά 3.210.874 δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ενεχυριασθείσες υπέρ αυτής 3.210.874 άυλες μετοχές εκδόσεως της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ και αντιστοιχούν αντίστοιχα συνολικά σε ποσοστό 10,1792% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής", σημείωσε.

Όσον αφορά το ποσοστό της Eurobank, η Creta Farm τονίζει: " H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 16.10.2019 γνωστοποίησης της EUROBANK ERGASIAS AE, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο, γνωστοποιεί ότι :

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της EUROBANK ERGASIAS AE επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 8,84% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.788.846 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), λόγω των ανωτέρω Συμβάσεων Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

H Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE, κατείχε πριν την κρίσιμη συναλλαγή (της 14.10.2019), 1.456.186 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 1.456.186 άυλες μετοχές εκδόσεως της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,62% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί Αυλων Μετοχών μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη με μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα ως ενεχυρούχο δανείστρια.

Στις 14.10.2019, η EUROBANK ERGASIAS AE απέκτησε 1.332.660 δικαιώματα ψήφου, που ενσωματώνονται σε 1.332.660 άυλες μετοχές της Εταιρείας και οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ημερομηνία κατά την οποία επιδόθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ η σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Εμμ. Δομαζάκι με μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα ως ενεχυρούχο δανείστρια.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η ΤΡΑΠΕΖΑ κατέχει συνολικά 2.788.846 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 2.788.846 μετοχές της Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 8,84% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφων αυτής", καταλήγει.

Διαβάστε επίσης