Επιχειρήσεις

Coca Cola: Ετήσια κέρδη +21,8%, μέρισμα €0,93/μετοχή


Coca Cola: Εκτίναξη μεγεθών, πρόταση για μέρισμα €0,93/μετοχή

Τις ακλύτερες επιδόσεις πολλών τελευταίων ετών επέτυχε κατά την περυσινή χρήση η Coca-Cola , κερδίζοντας έδαφος στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα της. Η μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας δίνει τη δυνατότητα στον "ελληνικό" όμιλο πολυεθνικής εμβέλειας να διανείμει στους μετόχους του υψηλό μέρισμα 0,93 ευρώ ανά μετοχή.

Η εισηγμένη μητρική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τα ακόλουθα στοιχεία για τις οικονομικές επιδόσεις της το 2023 - συνολικά, κατά κλάδο και στις διάφορες αγορές:

• Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 16,9%

- Οι πωλήσεις σε όγκο αυξήθηκαν κατά 1,7% σε οργανική βάση. Σημειώθηκε αύξηση 2,5% στα ανθρακούχα αναψυκτικά, 27,3% στα ποτά ενέργειας και 31,5% στον καφέ.
  -  Ισχυρές επιδόσεις με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,8% κατά το τέταρτο τρίμηνο και βελτίωση των τάσεων σε όλες τις αγορές.

 •  Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,7% σε δημοσιευμένη βάση, με την ισχυρή οργανική αύξηση να αντισταθμίζεται εν μέρει από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές στις αναδυόμενες αγορές.
    Συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου μας σε αξία το 2023 τόσο στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών όσο και των ανθρακούχων αναψυκτικών κατά 110 και 80 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

• Ισχυρή αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 17,7% σε οργανική βάση, οδηγώντας σε βελτίωση του δείκτη απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου.

- Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1.083,8 εκατ. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης στο 10,6% σε δημοσιευμένη βάση, σημειώνοντας αύξηση 10 μονάδων βάσης σε οργανική βάση.
 -   Αύξηση του συγκρίσιμου μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 80 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων στα κόστη πωληθέντων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

 -   Ο δείκτης απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC) αυξήθηκε κατά 230 μονάδες βάσης, στο 16,4%.

Στις επιμέρους αγορές

    Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,3% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω του μείγματος τιμών και προϊόντων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,0% σε οργανική βάση.
    Αναπτυσσόμενες αγορές: Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 18,2% σε οργανική βάση, με ισχυρή ανάπτυξη των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,9% σε οργανική βάση.
    Αναδυόμενες αγορές: Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 19,9% σε οργανική βάση, με αύξηση του όγκου πωλήσεων και βελτίωση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,7% σε οργανική βάση.

Κερδοφορία

 -   Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 21,8% στα €2,08, χάρη στην επίτευξη ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας και στην αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
  -  Οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 10,3%, στο υψηλότερο από ποτέ επίπεδο των €711,8 εκατ.
 -   Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €1,6 δισ. με το δείκτη του καθαρού δανεισμού ως προς τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (συγκρίσιμο προσαρμοσμένο EBITDA) να διαμορφώνεται σε 1,1x, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση του Ομίλου.

 Η εταιρεία θα υλοποιήσει διετές πρόγραμμα παναγοράς μετοχών  έως €400 εκατ. τον Νοέμβριο, απόφαση που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδόσεις του Ομίλου.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,93, αυξημένο κατά 19,2% σε ετήσια βάση, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό καταβολής μερίσματος 45%.

Επενδύσεις και στρατηγικές προτεραιότητές

Κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €674,9 εκατ, αυξημένες κατά 14,5%, με εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

    Εξαγορά της επιχείρησης της Finlandia Vodka από την Brown-Forman, έναντι πληρωθέντος καθαρού τιμήματος ύψους €180 εκατ.
    Επιταχυνόμενη επένδυση σε εξειδικευμένες δυνατότητες, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών πρωτοβουλιών, και στο στόχο της περαιτέρω ενίσχυσης των ικανοτήτων μας για επίτευξη ισχυρής θέσης στην αγορά.
    Κυκλοφορία του Jack Daniel’s & Coca-Cola στην Πολωνία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία.

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC Zoran Bogdanovicσχολίασε: «Είμαι βαθιά υπερήφανος για την ομάδα μας, καθώς επιτύχαμε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης για τρίτη συνεχή χρονιά και υψηλότερα από ποτέ κέρδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μας για τις ακούραστες προσπάθειες, καθώς και για την αφοσίωση τους στο όραμα της εταιρείας μας, στους πελάτες μας και στη συνεπή εστιασμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για τη συνεχή υποστήριξή τους καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Το 2023 ήταν άλλη μια χρονιά συνεπούς υλοποίησης της στρατηγικής μας για ανάπτυξη. Επιτύχαμε αύξηση του όγκου πωλήσεων και των μεριδίων μας σε αξία, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και υψηλότερο από ποτέ επίπεδο καθαρών ταμειακών ροών. Ως αποτέλεσμα, καταφέραμε να αυξήσουμε τις αποδόσεις των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Η δυναμική του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, η διαφοροποιημένη παρουσία μας στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε και η διαρκής επένδυσή μας στη δημιουργία εξειδικευμένων δυνατοτήτων, με βάση τα δεδομένα, τις πληροφορίες και την ανάλυση, αποτελούν θεμέλια εκθετικής ανάπτυξης.

Το 2023, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που έχουμε ορίσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και NetZeroby40, με σημαντικότερα ορόσημα της χρονιάς την έναρξη λειτουργίας ιδιόκτητης μονάδας παραγωγής ανακυκλωμένου πλαστικού (rPET) στη Ρουμανία και μιας νέας γραμμής παραγωγής για γυάλινες, επιστρεφόμενες και επανασφραγιζόμενες φιάλες στην Αυστρία. Τον Δεκέμβριο, ανακοινώσαμε επίσης την ίδρυση φιλανθρωπικού ιδρύματος που θα έχει ως έργο τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Παρόλο που αναμένουμε ότι το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν προκλήσεις, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει.»

* Δείτε αναλυτικά στη

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα