Επιχειρήσεις

Αύξηση πωλήσεων παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη το 2018


Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη κατά το έτος 2018 ανήλθαν σε 344 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 299,68 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,79%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων παρατηρήθηκε στις βασικές επιχειρηματικές κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του ομίλου και βασίζεται, αφενός σε επιτυχημένα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, αφετέρου στο αποτελεσματικό ολιστικό πλάνο επικοινωνίας και στην επιτυχημένη εμπορική προσέγγιση του ομίλου σε όλα τα κανάλια διανομής στις χώρες του ομίλου.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,01% στα 116,71 εκατ. ευρώ από 112,21 εκατ. ευρώ, απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση της λιανικής αγοράς. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 21,24% στα 227,29 εκατ. ευρώ από 187,47 εκατ. ευρώ το 2017. Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONA και της ERGOPACK οι οποίες ενσωματώθηκαν κατά τον Ιανουάριο του 2018 και τον Μάιο του 2018, αντιστοίχως, οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του ομίλου ανήλθαν σε 203,77 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένες κατά 8,69%. Αντίστοιχα, σε επίπεδο ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 320,48 εκ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξης 6,94%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18,49% στα 46,99 εκατ. ευρώ από 39,66 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 13,66% από 13,23% το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 40,57 εκατ. ευρώ από 34,51 εκατ. ευρώ την περσινή χρήση, αυξημένα κατά 17,59% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 11,79% από 11,51% το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 38,78 εκατ. ευρώ από 34,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,87% και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 11,27% από 11,57% το 2017. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 32,54 εκατ. ευρώ από 28,63 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,65% και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 9,46% από 9,55% την περυσινή χρήση.