Επιχειρήσεις

Αύξηση πωλήσεων και μεγάλες επενδύσεις από ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ


Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επέτυχε την περασμένη χρονιά η ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ του ομίλου Βιοχάλκο, αυξάνοντας κατά 13,7% τις πωλήσεις της και κατά 3% τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους. Ο όμιλος πραγματοποίησε μεγάλες επενδύσεις, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητά του, κυρίως στον κλάδο ελάσεων αλουμινίου.

Οπως ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία, ο ενοποιημένος ετήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,11 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 13,7% σε σχέση με το 2017.

Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων, επηρέασε θετικά την κερδοφορία και τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted-EBITDA).

Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της Εταιρίας ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης της συνολικής ζήτησης στην αγορά.

Τα μεικτά κέρδη επηρεάστηκαν από τη μείωση στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 23 εκ. ευρώ για 2018, έναντι 33,1 εκ. ευρώ για το 2017. Έτσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 165,2 εκ. ευρώ (συγκρίσιμο 2017: 160,5 εκ. ευρώ), τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, αυξήθηκαν κατά 9,8% σε 142,1 εκ. ευρώ (2017: 129,4 εκ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 75,9 εκ. ευρώ.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 12,5% για το 2018, ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των δανείων της μητρικής και των θυγατρικών, αλλά και τη λήψη νέας γραμμής από την European Investment Bank (ΕΙΒ), στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 64,3 εκ. ευρώ, έναντι 61,3 εκ. ευρώ στη χρήση 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 92 εκ. ευρώ, και αφορούσαν κυρίως στο επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ του τομέα έλασης αλουμινίου, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του σωληνουργείου του τομέα σωλήνων χαλκού, αμφότερες εντός των όμορων εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρίας ElvalHalcor στα Οινόφυτα. Από αυτές, τα 9,8 εκ. ευρώ αφορούσαν τη θυγατρική Sofia Med, και τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας στο χυτήριο της για κράματα χαλκού, αλλά και την εγκατάσταση μια γραμμής επικασσιτέρωσης ταινιών, η οποία θα της δώσει πρόσβαση σε ειδικά προϊόντα και αγορές.

Κλάδος αλουμινίου

Χάρη στην ισχυρή ζήτηση στις αγορές των Η.Π.Α. και, δευτερευόντως της Ευρώπης κατά το 2018, οι πωλήσεις του κλάδου του αλουμινίου παρουσίασαν αύξηση 7% σε όγκο και14,6% σε αξία.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.080 εκ. ευρώ, συνεπεία της θετικής εξέλιξης της ζήτησης των προϊόντων αλουμινίου γενικότερα και του foil ειδικότερα.

Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 62 εκ. ευρώ έναντι 53,8 εκ. ευρώ το 2017, ενώ το EBITDA ανήλθε στα 95,8 εκ. ευρώ στο 2018 έναντι 87 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Εντός της χρήσης ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίουπου διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα έλασης αλουμινίου, δίνοντας άμεσα αύξηση περίπου 20% στη δυναμικότητα σε τελικά προϊόντα, και βελτιώνοντας το κόστος και την ποιότητα.

Εκτός από την εκταμίευση της γραμμής της EIB, η εταιρία υπέγραψε σύμβαση για χρηματοδότηση από την Commerzbank, διασφαλίζοντας την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του τομέα με ευνοϊκούς όρους

Κλάδος Χαλκού

Στον κλάδο χαλκού, η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από αλλαγές στο τοπίο του ανταγωνισμού με ανακοινώσεις συγχωνεύσεων μεταξύ ανταγωνιστών. Στο κλίμα αυτό των συγχωνεύσεων, οι πωλήσεις του τομέα χαλκού παρουσίασαν αύξηση 8,8% σε όγκο και 12,7% σε αξία (1.038,9 εκ. ευρώ).

Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 13,9 εκ. ευρώ έναντι κερδών 10,1 εκ. ευρώ το 2017, ενώ το EBITDA ανήλθε στα 46,4 εκ. ευρώ στο 2018 έναντι 42,5 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2017.

Στο τέλος τους έτους ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επενδύσεων του σωληνουργείου για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά περίπου 5.000 τόνους. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της θυγατρικής Sofia Med. Τέλος, στην αρχή του 2019, αποφασίστηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για τη μετατροπή του υποκαταστήματος Πωγωνίου Ιωαννίνων, εργοστασίου παραγωγής όλων των τύπων δισκίων κερμάτων και δακτυλίων, σε νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρία.

Προοπτικές

Η ζήτηση για τα προϊόντα και των δύο κλάδων, αναμένεται να κινηθεί σε θετικούς ρυθμούς και το τρέχον έτος. Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος αλουμινίου αξιοποιεί στο βέλτιστο την υφιστάμενη δυναμικότητά του προσφέροντας καινοτόμες προϊοντικές λύσεις για σύγχρονες εφαρμογές σε ένα απαιτητικό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο.

Ο κλάδος επικεντρώνεται στην αναπτυσσόμενη αγορά των προϊόντων συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών, στον κλάδο μεταφορών, αλλά και στην προώθηση κραμάτων υψηλής τεχνολογίας για την αγορά των εναλλακτών θερμότητας. Επιπρόσθετα, στοχεύει σε περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των πολυστρωματικών σωλήνων, καθώς και στην παραγωγή φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους (κυρίως για μεγάλα έργα της ναυπηγικής βιομηχανίας). Παράλληλα, θα εστιάσει στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος το οποίο θα δώσει νέα ώθηση στις δυνατότητες του κλάδου και της Εταιρίας συνολικά.

Στον κλάδο χαλκού, η Εταιρία θα επωφεληθεί άμεσα από την πρόσθετη δυναμικότητα που εγκαταστάθηκε τόσο στους σωλήνες, όσο και σε ειδικά προϊόντα έλασης (επικασσιτερωμένες ταινίες), αλλά και την ήδη εγκατεστημένη δυναμικότητα η οποία αξιοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Παράλληλα, η ElvalHalcor θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε αγορές και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και προοπτικές.

Διαβάστε επίσης