Τράπεζες

Attica Bank: Ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο 2024 με αυξανόμενη λειτουργική κερδοφορία


Λειτουργική οργανική κερδοφορία για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ανακοίνωσε σήμερα η Attica Bank. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, η Τράπεζα παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών του Ομίλου, με επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους 8,7 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι κερδών 0,5 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της συνεχιζόμενης μείωσης της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της.

Τα αποτελέσματα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τη στρατηγική της Διοίκησης της Τράπεζας και θέτουν τις βάσεις για την δυναμική ανάπτυξη της Attica Bank στην τραπεζική αγορά και την επίτευξη των στόχων του έτους. Η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη λειτουργική κερδοφορία μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Η Τράπεζα κατέγραψε αύξηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα σε ετήσια βάση κατά 138%, τα οποία ανήλθαν σε 25,3 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, ενισχυμένα κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, καθώς και από την αξιοσημείωτη πιστωτική επέκταση κατά τη διάρκεια και του πρώτου τριμήνου του 2024. α καθαρά επαναλαμβανόμενα έσοδα σε ετήσια βάση αντίστοιχα βελτιώθηκαν κατά 36,3%, αποτέλεσμα των νέων εκταμιεύσεων καθώς και της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η αύξηση αντισταθμίστηκε από το σημαντικά υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2023, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής των προϊόντων καταθέσεων στα νέα επιτόκια της αγοράς. Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Euro3,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 78% σε ετήσια βάση, οδηγούμενα κυρίως από τη μεγαλύτερη παραγωγή, τη διεύρυνση εργασιών και την έμφαση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,63 δισ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις επιταχύνθηκαν και κατά το α΄ τρίμηνο του 2024 και ανήλθαν σε 295 εκατ.ευρώ, από τα οποία τα 283 εκατ. ευρώ αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα 12 εκατ. ευρώ τη λιανική τραπεζική.

.

Η Attica Bank διατηρεί επαρκή ρευστότητα με τις συνολικές καταθέσεις του Ομίλου να ανέρχονται στα επίπεδα των 3,1 δισ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2024, με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 268,6%. Το προφίλ ρευστότητας αντικατοπτρίζεται και στο δείκτη δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου, ο οποίος ανήλθε σε 47,6% (εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων).

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 10,8% σε τριμηνιαία βάση, εξαιτίας των λογιστικών προσαρμογών από τις μεταβατικές διατάξεις του IFRS 9 και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης που σημειώθηκε και κατά το α΄ τρίμηνο του έτους.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της μεταφοράς παλαιότερων χορηγήσεων του legacy χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε καθεστώς MEA, στο πλαίσιο της οριστικής εξυγίανσης του ισολογισμού και διαφάνειας της Τράπεζας. Εξαιρουμένων των χορηγήσεων του legacy χαρτοφυλακίου, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε στο 54,2%, μειωμένος κατά 270 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά αθέτησης στη νέα παραγωγή για δάνεια που εκταμιεύθηκαν από το 2021, είναι μικρότερα από 1%.

Αναφορικά με το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, η περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού θα εξεταστεί παράλληλα με την τελική υπαγωγή μέρους των ΜΕΑ της στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ», ταυτόχρονα και με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενδεχόμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, για τα οποία επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί απόφαση από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας. Οποιαδήποτε απόφαση εκ μέρους της Διοίκησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ», θα ληφθεί υπό την αξιολόγηση της επίπτωσης που θα επιφέρει στα αποτελέσματα της Τράπεζας και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν επιπτώσεις θα αντισταθμίζονται από άλλες αντίστοιχες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ως αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ των βασικών μετόχων της Τράπεζας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε σχετικά: «Το 2023 ήταν η χρονιά που η Τράπεζα επανήλθε σε λειτουργική κερδοφορία, ενώ η τάση συνεχίζεται δυναμικά και το 2024 όπως αποτυπώνεται από τα αποτελέσματα α' τριμήνου. Η θετική πιστωτική επέκταση σε μια αγορά που κατά βάση κινήθηκε αρνητικά το α΄ τρίμηνο επιβεβαιώνει όχι μόνο τη δυναμική της Τράπεζας, αλλά και την εμπορική της απήχηση, μαζί με την ανάγκη περισσότερων εναλλακτικών για τον πελάτη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στρατηγικά, μετά την επίτευξη αυξανόμενης κερδοφορίας, ο στόχος μας παραμένει η πλήρης εξυγίανση, μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός της Τράπεζας με υψηλή ρευστότητα και ικανοποιητική κεφαλαιακή βάση. Σε αυτό αναμένουμε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μετόχων στο αμέσως προσεχές διάστημα που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε το σχεδιασμό μας τόσο για την πιθανή υπαγωγή της Τράπεζας στο σχέδιο "Ηρακλής ΙΙΙ", όσο και την επίτευξη της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα και ακόλουθη ανακεφαλαιοποίηση. Βασική μας φιλοδοξία είναι ο υπό δημιουργία 5ος τραπεζικός πυλώνας να θέσει πάλι στο επίκεντρο τον πελάτη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του ανεξαρτήτως μεγέθους, βελτιώνοντας την τραπεζική εμπειρία του όχι μόνο ψηφιακά, αλλά και ουσιαστικά, χάρη στην αμεσότητα και την ευελιξία. Στηρίζουμε έμπρακτα τη μεγέθυνση και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο, ψηφιακό και εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης, κάνοντας την ίδια την Τράπεζα παράδειγμα αυτής της μετάβασης».

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις